1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر شش هفته تمرین عضلات تنفسی و مرکزی بر عملکرد تنفسی و جسمانی بازیکنان جوان دختر فوتسال
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تمرین عضلات تنفسی، تمرین عضلات مرکزی، عملکرد تنفسی، عملکرد جسمانی، فوتسال
سال 1401
پژوهشگران حکیمه خنیده(دانشجو)، فاطمه سالاری اسکر(استاد مشاور)، شادمهر میردار(استاد راهنما)

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شش هفته تمرین عضلات تنفسی و مرکزی، بر عملکرد تنفسی و جسمانی بازیکنان جوان دختر فوتسال بود. روش‌شناسی پژوهش: نمونه‌ی آماری پژوهش حاضر، شامل 15 بازیکن فوتسال دختر بود که حداقل به مدت دو سال در تیم-های باشگاهی فعالیت ورزشی منظم داشتند. آزمودنی‌ها به صورت تصادفی به دو گروه تمرین عضلات تنفسی(7=n) و تمرین عضلات مرکزی(8=n) تقسیم شدند. تمرینات سه جلسه در هفته به مدت شش هفته‌ی متوالی انجام شد. عملکرد تنفسی و جسمانی بازیکنان در ابتدای مطالعه و پس از شش هفته تمرین، توسط دستگاه اسپیرومتر و کرنومتر ارزیابی شد. مقایسه‌ی بین متغیرهای پژوهش در پیش‌آزمون و پس‌آزمون از طریق آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌گیری‌های تکراری با استفاده از نرم‌افزار 26 SPSS و سطح خطای 05/0≥ α انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که تمرین عضلات تنفسی سبب افزایش معنادار متغیرهای ظرفیت حیاتی اجباری (0.001=p)، اوج جریان بازدمی (0.001=p) و حجم هوای خروجی در ثانیه اول ظرفیت حیاتی اجباری (0.008=p)، و کاهش معنادار متغیرهای چابکی (0.000=p) و دوی سرعت تکراری (0.045=p)، شد. همچنین تمرین عضلات مرکزی، تاثیر افزایشی معنی‌داری در متغیرهای ظرفیت حیاتی اجباری (0.002=p)، حداکثر تنفس ارادی (0.009=p)، اوج جریان بازدمی (0.000=p)، حجم هوای خروجی در ثانیه اول ظرفیت حیاتی اجباری (0.001=p) و استقامت عضلات تنه (0.001=p) داشت و موجب کاهش معنی‌داری در زمان متغیرهای سرعت (0.000=p)، چابکی (0.000=p) و دوی سرعت تکراری (0.025=p) گردید. در مقایسه‌ی بین گروه-ها، تنها در شاخص‌های سرعت(0.002=p) و استقامت عضلات تنه(0.033=p)، تفاوت معنی‌دار مشاهده شد. نتیجه‌گیری: به‌طور کلی پیشنهاد می‌شود با توجه به اثربخشی هریک از دو روش تمرینی بر بهبود عملکرد تنفسی و جسمانی ورزشکاران با بهره‌گیری از اثر هم‌افزایی دو روش یادشده در سازگاری‌های تنفسی و عملکردی، به‌نظر می‌رسد می‌توان برای بهبود اجرای بازیکنان فوتسال از تمرینات عضلات تنفسی و مرکزی استفاده کرد.