19 بهمن 1401
سكينه اسدي اميري

سکینه اسدی امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر
تلفن: 011-35302901
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان حفظ كيفيت در رفع نويز از تصوير با بهره گيري از اطلاعات بافت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
حذف نویز، فیلتر انتشار، بافت تصویر، سیستم بینایی انسان
مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات
شناسه DOI http://jscit.nit.ac.ir/article_100563_99152d3a7890
پژوهشگران زینب خدابخشی (نفر اول) ، سکینه اسدی امیری (نفر دوم) ، حمید حسن پور (نفر سوم)

چکیده

وجود نویز در تصویر باعث کاهش کیفیت آن می شود، و تحلیل آن را دچار مشکل می کند. روش های رفع نویز، بخصوص در مواجه با نویز های قوی در تصویر، غالبا خرابی هایی نیز به همراه دارند. با توجه به آنکه حساسیت سیستم بینایی انسان به همه نواحی تصویر (نواحی هموار و غیر هموار) به یک میزان نیست، در این تحقیق حذف نویز بر اساس نواحی بافتی تصویر انجام می شود. روش ارائه شده در این مقاله، نویز موجود در نواحی هموار را به دلیل اثرگذاری بیشتر بر روی سیستم بینایی انسان با شدت بیشتری حذف می کند. در واقع با دخالت کمتر فیلتر در نواحی غیرهموار، اثرات کمتری از خرابی ناشی از فیلتر در تصویر بهسازی شده مشاهده خواهد شد. در روش پیشنهادی، با استفاده از اطلاعات آنتروپی، تصویر به دو ناحیه با بافت هموار و غیرهموار قطعه بندی می شود. سپس برای حذف نویز در هریک از این دو ناحیه، از فیلتر انتشار با مقادیر پارامترهای مختلف استفاده می شود. در واقع در روش پیشنهادی، ضمن کاهش اثر نویز در تصویر، لبه ها و جزئیات تصویر نیز به خوبی حفظ می شوند. روش پیشنهادی بر روی چندین تصویر نویزی و تصاویر پایگاه داده CSIQ و IVC ارزیابی شده است. نتایج کیفی و کمّی حاکی از آن است که روش پیشنهادی در حذف نویز گوسی از تصویر، در مقایسه با روش های پیشین به مراتب عملکرد بهتری دارد.