1402/12/05
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر سایتوتوکسیک چالکون سنتتیک جدید حامل گروه4-متوکسی فنیل بر رده سلولی HeLa با روش MTT
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
چالکون؛ HeLa؛ سمیت سلولی؛ MTT
سال 1394
مجله مجله دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
شناسه DOI
پژوهشگران مقدسه فاضلی ، لیلا سادات الداغی ، حمید چشمی ، سلمان احمدی اسب چین ، باقر سیدعلیپور

چکیده

چالکون ها متعلق به رده مهمی از فلاونوئیدها می باشند که فعالیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و ضد سرطانی شان به اثبات رسیده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر سمیت سلولی چالکون سنتتیک جدید بر روی رده سلولی Hela می باشد. موادوروشها: در این مطالعه تجربی که بصورت invitro انجام پذیرفت، سلول های HeLa برای مدت 72 ساعت، تحت تاثیر غلظت های مختلف چالکون قرار گرفته و میزان مرگ ومیر سلول ها با کمک آزمون MTT مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل بااستفاده از روش T-TestStudents آنالیز شده و تغییرات ریخت شناختی نیز با روش های رنگ آمیزی اکریدین اورنج و پروپیدیوم آیوداید بررسی گردید. یافته ها: نتایج ما نشان داد که چالکون سنتتیک جدید در غلظت های مورد مطالعه، رشد سلول های سرطانی را مهار نموده است بصورتی که بالاترین درصد مهار رشد در غلظت µg/ml40 به میزان 44/50 بوده و مقدار IC50 برابر µg/ml 40 بعد از 72 ساعت بدست آمد. نتایج تغییرات مورفولوژیک سلول های HeLa بعد از 24 ساعت نیز احتمال مرگ برنامه ریزی شده سلولی را قوت می بخشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که چالکون جدید دارای اثر مهاری بر رشد رده سلولی سرطانی HeLa می باشد و احتمالا با مکانیسم همچون القاء آپوپتوزیس باعث مرگ سلول های مورد مطالعه می گردد.