1403/03/31
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

مشخصات پژوهش

عنوان
غربالگری و جداسازی باکتری هالوفیل مارینوباکتر (جدایه S-14) تولید کننده آنزیم خارج سلولی لیپاز از چشمه آب شور باداب سورت
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
باکتری هالوفیل، مارینوباکتر، آنزیم لیپاز، آنزیم های هیدرولازی، باداب سورت
سال 1397
مجله زیست فناوری
شناسه DOI
پژوهشگران لیلا ستاری فقیهی ، سلمان احمدی اسب چین ، باقر سیدعلیپور ، غلامحسین ریاضی

چکیده

اهداف: امروزه توانایی تولید آنزیم های هیدرولازی که در غلظت های بالای نمک فعال هستند، به عنوان رویکرد تازه ای در استفاده از باکتری های هالوفیل در بیوتکنولوژی مطرح است. هدف این پژوهش، غربالگری و جداسازی باکتری هالوفیل مارینوباکتر (جدایه S-14) تولید کننده آنزیم خارج سلولی لیپاز از چشمه آب شور باداب سورت بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربی حاضر، 42 کلنی خالص باکتری، از نمونه های مختلف آب، خاک، رسوب و لجن یکی از چشمه های آب شور باداب سورت با تکنیک غربالگری روی محیط کشت اختصاصی باکتری های هالوفیل جداسازی شدند. جدایه S-14 که بیشترین فعالیت لیپازی را از خود نشان داد، برای شناسایی توسط روش های بیوشیمیایی و آنالیز ژن 16S rRNA انتخاب شد. به منظور بهینه سازی شرایط رشد جدایه با درنظرگرفتن بیشینه زمان رشد باکتری (72 ساعت)، دما، غلظت نمک، pH، میزان مصرف کربوهیدرات و آسیدامینه بررسی شدند. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار Chromas pro 2.1.1 ویرایش و با اطلاعات بانک اطلاعاتی EzTaxon مقایسه شد. سویه هایی که تشابه بیشتری با جدایه منتخب داشتند، مشخص شدند. آنالیز توالی 16S rRNA توسط نرم افزارهای BioEdit 7.1.9، Clustal-2X 2.1 و MEGA 6 انجام و درخت فیلوژنی توسط الگوریتم اتصال- همسایگی ترسیم شد. یافته ها: جدایه S-14 با تشابه بیش از 99% با دو گونه مارینوباکتر فلاویماریس (Marinobacter flavimaris) و مارینوباکتر ادهارنس (Marinobacter adhaerens) تجانس داشت. جدایه S-14 بیشترین میزان رشد را در غلظت نمک 5%، دمای C˚35 و میزان اسیدیته 7/0 نشان داد. نتیجه گیری: جدایه S-14، تولید کننده مناسبی برای آنزیم خارج سلولی لیپاز است و می تواند از فروکتوز و اسیدآمینه فنیل آلانین به عنوان تنها منبع کربن و انرژی استفاده کند.