1402/12/07
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی و بررسی خصوصیات باکتریهای نمکدوست تولیدکننده آنزیم خارجسلولی لیپاز از تالاب میانکاله
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
باکتریهای نمکدوست، لیپاز، آنزیمهای هیدرولازی، سنجش فعالیت لیپاز، میانکاله
سال 1395
پژوهشگران باقر سیدعلیپور(استاد راهنما)، سلمان احمدی اسب چین(استاد راهنما)، صدیقه رجایی(دانشجو)

چکیده

هالوفیلها گروهی از میکروارگانیسمهای علاقهمند به نمک هستند که در محیطهای نمکی و بسیار شور با غلظت سدیمکلراید در حد اشباع ساکن میباشند. از اوایل سال 0891 میکروارگانیسمهای نمکدوست به عنوان گروهی از اکسترموفیلها با پتانسیل بالا برای کاربردهای بیوتکنولوژیکی تلقی شدند. باکتریها ی نمکدوست به طور بهینه در محیط محتوای 05 5 درصد - نمک رشد میکنند. این باکتریها به علت داشتن خصوصیاتی مانند رشد سریع و آسان، سهولت نگهداری در آزمایشگاه، کاهش نیاز به شرایط سترون و امکان دستکاری ژنتیکی، برای اهداف تجاری بسیار مهم میباشند. از آنجایی که فرایندهای صنعتی تحت شرایط فیزیکی و شیمیایی خاص انجام میشوند، دسترسی به آنزیمهایی که فعالیت بهینه خود را در شرایط ویژه مانند مقادیر بالای نمک و دما نشان میدهند، حائز اهمیت است. میکروارگانیسمهای نمکدوست به دلیل داشتن ویژگیهای خاص منبع مناسبی برای تولید این آنزیمها میباشند. در پژوهش حاضر نمونههایی از آب، خاک و رسوبات تالاب بینالمللی میانکاله واقع در استان مازندران جهت بررسی حضور باکتریهای نمکدوست تولیدکننده آنزیم لیپاز جمعآوری شدند. برای جداسازی باکتریهای نمکدوست نمونههای رقیقشده در محیطکشت MH ( Medium of halophiles ( تلقیح شد و در دمای 73 درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شد . غربالگری اولیه باکتریهای نمکدوست تولیدکننده آنزیم لیپاز روی محیطکشت حاوی سوبسترای این آنزیم بررسی شد. از نمونههای جمعآوری شده تعداد 75 جدایه جداسازی شد. در غربالگری اولیه تعداد 7 جدایه توانایی تولید آنزیم لیپاز را نشان دادند و به عنوان جدایههای منتخب شناسایی شدند. بررسی مشخصات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و نیز تعیین توالی ژن 16S rDNA نشان داد که جدایه AR11 88 درصد همولوژی به هالوموناسپاسیفیکا، جدایه / با 26 AR18 88 درصد همولوژی / با 26 به هالوموناسهالوفیلوس و جدایه AR28 88 درصد همولوژی به هالوباسیلوستروپری شباهت داشت. فعالیت لیپازی جدایهها / با 96 به روش تیتراسیون سنجیده شد و نتایج نشان داد که جدایه AR11 0 واحد بر میلیلیتر بیشترین میزان فعالیت / با میزان 96 لیپازی را دارا میباشد. این پژوهش نخستین مطالعه انجامشده روی میکروارگانیسمهای نمکدوست تالاب بینالمللی میانکاله میباشد. نتایج این پژوهش نشان داد که تالاب بینالمللی میانکاله یک اکوسیستم غنی بوده و دارای تنوع گستردهای از گونههای نمکدوست تولی