1403/04/01
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

مشخصات پژوهش

عنوان
غربالگری و جداسازی باکتریهای هالوفیل مقاوم به فلز سنگین سرب از چشمههای بادابسورت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
باکتری های هالوفیل، فلزات سنگین، سرب، زیست پالایی
سال 1395
پژوهشگران لیلا ستاری فقیهی ، سلمان احمدی اسب چین ، باقر سیدعلیپور

چکیده

فلزات سنگین با زمان ماندگاری بالا در محیط جزء پایدارترین آلایندهها هستند که سلامت محیط زیست و جانداران را تهدید میکنند. این آلایندهها عموماً توسط پسابهای صنعتی وارد محیط زیست شده و به منظور حذف آنها از روشهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی استفاده میشود. تیمارهای زیستی به دلیل بهره وری بالا برای حذف این فلزات ارجحیت بیشتری دارند. اکستریموفیلها نظیر هالوفیلها به دلیل عدم نیاز به تیمارهای میکروبی معمول مورد توجهاند. این مطالعه به منظور جداسازی و شناسایی سویههای هالوفیل جدید مقاوم به فلز سنگین سرب با نمونهگیری از خاک، آب و رسوب دو چشمه منطقه بادابسورت استان مازندران انجام شد. هشت جدایه با توجه به ویژگیهای انتخاب شدند. جدایهها روی محیط کشت حاوی غظت های (PbNo بیوشیمیایی و توانایی رشد در محیط کشت جامد حاوی نیترات سرب ( 3 250 و 500 میلیگرم بر لیتر فلز کشت داده شدند. تمامی جدایهها توانایی رشد در محیط کشت حاوی 10 تا 250 میلیگرم بر ،100 ،50 ،10 ،S قادر به رشد روی محیط کشت حاوی 500 میلیگرم بر لیتر سرب بودند، لذا برای جدایههای 10 S و 11 S لیتر سرب را داشته و دو جدایه 3 توانایی رشد در محیط S در نظر گرفته شد. جدایه 11 MIC میزان غلظت 500 میلی گرم بر لیتر آلاینده به عنوان A و 12 A10 ،S18 ،S14 ،S13 کشت دارای نمک و همچنین فاقد نمک را داشته، بنابراین پیشبینی میشوداین جدایه، گزینه مناسبی جهت تیمار زیستی پسابهای صنعتی دارای نمک یا فاقد نمک نامحلول، باشد.