1403/03/31
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تولید آنزیم پکتیناز توسط باکتریهای نمکدوست تالاب میانکاله
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
غربالگری، نمکدوست، پکتیناز، میانکاله
سال 1395
پژوهشگران صدیقه رجایی ، سلمان احمدی اسب چین ، باقر سیدعلیپور

چکیده

آنزیم پکتیناز یکی از مهمترین آنزیمهای صنعتی جهان محصوب میشود که از طیف وسیعی از میکروارگانیسمها مانند باکتریها و قارچها تولید میشود. این آنزیم استفادههای زیادی در صنایع آبمیوهسازی، نساجی و روغنکشی دارد. پروسههای صنعتی همواره در شرایط فیزیکی و دارند، حائز اهمیت است. pH شیمیایی خاصی انجام میشود. بنابراین وجود آنزیمهایی که فعالیت بهینه در رنجهای مختلف نمک، دما و باکتریهای نمکدوست تولیدکننده مناسب برای این آنزیمها میباشند. در این مطالعه نمونهها از تالاب میانکاله واقع در استان مازندران برای جداسازی باکتریهای هالوفیل کشت داده (Moderate Halophiles medium) MH جمعآوری شدند. همه نمونه ها در محیطکشت ویژه 7,5 ، دمای 35 و pH . شدند. غربالگری باکتریهای تولیدکننده آنزیم پکتیناز در محیط کشت پکتیندار به عنوان تنها منبع انرژی صورت گرفت نمک 5 درصد به عنوان شرایط بهینه مورد نیاز باکتریها جهت تولید آنزیم در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که از میان 6 جدایه منتخب 3 پس از انکوباسیون در دمای 35 به مدت 7 روز و با استفاده از محلول لوگل با ظهور هاله شفاف اطراف کلنیها R و 32 R18 ،R جدایه 11 توانایی تولید آنزیم را از خود نشان دادند. با توجه به تولید آنزیم پکتیناز این جدایهها میتوانند کاندید مناسبی برای کاربردهای صنعتی باشند.