1403/03/25
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید آنزیم ژلاتیناز توسط باکتری های نمک دوست جداشده ازتالاب میانکاله
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
هالوفیل،هیدرولیز ،ژلاتیناز،جداسازی
سال 1395
پژوهشگران صدیقه رجایی ، سلمان احمدی اسب چین ، باقر سیدعلیپور

چکیده

ژلاتین یک ماده پروتئینی کلوئیدی و قدیمی ترین ماکرومولکولی است که ازهیدرولیزکلاژن موجود درپوست، استخوان و بافت پیوندی حیوانات ازجمله دام، طیوروآبزیان بدست می آید.ژلاتین یکی از پرمصرف ترین مواد درصنایع غذایی، دارویی، پزشکی و نظامی است .آنزیم ژلاتیناز یک آنزیم پروتئولیتیکی است که اجازه می دهد تا موجود زنده به هیدرولیز ژلاتین به ترکیباتی مانند )پلی پپتید، پپتیدها، و اسیدهای آمینه( بپردازد که این ترکیبات می توانندازغشاء سلول عبورکرده و توسط ارگانیسم مورد استفاده قرارگیرند.پروسه های صنعتی نیازمند آنزیم هایی با فعالیت در شرایط سخت و ویژه مانند دما بالا ، pH وغلظت های مختلف نمک می باشند .با توجه به این موضوع آنزیم های تولیدی توسط باکتری های هالوفیل بهترین گزینه برای مصارف صنعتی می باشند. مواد و روشها در این مطالعه نمونهها از تالاب میانکاله واقع دراستان مازندران جمعآوری شدند. همه نمونه ها در محیطکشت ویژه (Moderate Halophiles medium) MH برای جداسازی باکتریهای هالوفیل کشت داده شدند. غربالگری باکتریهای تولیدکننده آنزیم ژلاتیناز در محیطکشت ژلاتین داربه عنوان تنها منبع انرژی صورت گرفت. pH 7,5 ،دمای : 05 و نمک 5 درصد به عنوان شرایط بهینه مورد نیاز باکتریها جهت تولید آنزیم در نظر گرفته شد. انکوباسیون محیط های کشت داده در دمای 05 به مدت 2روز صورت گرفت. سپس محیط ها همراه یک نمونه منفی در دمای 2 درجه سانتی گراد به مدت 01 دقیقه قرار داده شد ،مایع بودن محیط نشان دهنده توانایی تولید آنزیم توسط باکتری است. یافتهها نتایج نشان داد که از میان 0 جدایه منتخب 0 جدایه R11,R28 و R5 توانایی تولید انزیم را دارا می باشند. بحث و نتیجهگیری با توجه به تولید آنزیم ژلاتیناز این جدایه هامی توانند کاندید مناسبی برای کاربردهای صنعتی باشند .