1403/03/31
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تجزیه زیستی آلاینده های نفتی بوسیله باکتری های جداشده از آب آلوده پالایشگاه نفت تهران و مطالعه بهینه سازی فرایند تجزیه زیستی آن
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نفت خام، آلودگی نفتی، تجزیه زیستی، پالایشگاه نفت تهران، آلودگی آب
سال 1400
پژوهشگران پردیس السادات شهدائی ، سلمان احمدی اسب چین ، سید رضا نبوی

چکیده

نفت خام یک مخلوط پیچیده طبیعی از ترکیبات هیدروکربنی و غیرهیدروکربنی است که سوخت فسیلی عمده منابع صنعتی و ماده اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی را تامین میکند. انتشار نفت در محیط که غالبا منجر به از بین رفتن فلور و فون گیاهی و جانوری محیط میشود، موجب بهم ریختگی اکولوژیکی شده و مانع از استفاده پایدار از آن توسط بشر میگردد. در این پژوهش تلاش شده که میکروارگانیسم های جدا شده از آب آلوده به نفت خام را شناسایی و میزان توانایی آنها در تجزیه هیدرکربنهای نفتی را سنجش کنیم. نمونههای آب آلوده به نفت از پالایشگاه نفت تهران جمعآوری شده و باکتریهای آنها جداسازی شد. پس از رقت سازی در محیط کشت عمومی و اختصاصی کشت داده شد. میزان رشد باکتری ها رد بازهی زمانی 1تا 3روزه در 650نانومتر بررسی شد و میزان توانایی باکتریها در حذف هیدروکربنهای نفتی با گاز کروماتوگرافی در پژوهشگاه نفت تهران سنجش شد. بر اساس نتایج گاز کروماتوگرافی، باکتری که بیشترین میزان حذف هیدروکربنهای نفتی را دارا بود، با تکنیک pcrدر سطح جنس شناسایی شد و نتیجه باسیلوس سرئوس بود