1402/12/07
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی و مطالعه سویه باکتریایی بومی تجزیه کننده نفت با بیشترین عملکرد از خاک پالایشگاه نفت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
هیدروکربن های نفتی، باکتریهای تجزیه کننده نفت، تجزیه زیستی، بیوسورفکتانت
سال 1400
پژوهشگران سید رضا نبوی ، سلمان احمدی اسب چین ، سحر عباسی

چکیده

هدف از این تحقیق جداسازی و مطالعه سویه باکتریهای بومی تجزیه کننده هیدروکربن های نفتی از خاک آلوده به نفت خام جهت زیست پالایی خاک آلوده به نفت است. نمونه خاک واجد باکتری های بومی تجزیه کننده نفت از پالایشگاه نفت تهران واقع در شهر ری جمع آوری گردید. محیط کشت نوترینت آگار به عنوان محیط پایه و از محیط کشت اختصاصی R2A به منظور بالابردن احتمال جداسازی باکتری های تجزیه کننده نفت استفاده گردید. با کشت باکتری ها روی محیط بلادآگار باکتری های دارای همولیز بتا که مولد بیوسورفکتانت هستند جداسازی و خالص سازی شد. از بین 8 جدایه 4 جدایه دارای همولیز بتا بودند. سپس این میکروارگانیسم های بومی جداسازی شده با محیط کشت مایع و یک درصد نفت خام به عنوان تنها منبع کربن مجاور شدند تا میزان تجزیه زیستی نفت خام مشاهده گردد. تست های بیوشیمیایی برای جدایه s-1cانجام گرفت. بررسی تجزیه نفت خام از طریق آنالیز نمونه ها با اسپکتروفوتومتری در طول موج 420و 600 نانومتر انجام گرفت. سویه باکتریایی با بیشترین توانایی امولسیفیکاسیون به عنوان سویه منتخب با 71% تجزیه قرار گرفت.