1403/03/11
مسعود روحانی

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135303120

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مضامین شعری شاعران زن دوره صفوی با فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی مضامین شعری شاعران زن دوره صفوی با فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی
سال 1401
پژوهشگران فاطمه اسلامی(دانشجو)، قدسیه رضوانیان(استاد مشاور)، مسعود روحانی(استاد راهنما)

چکیده

بررسی مضامین شعری شاعران زن دوره صفوی با فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی