1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
مهندسی آنزیم SOD1به روش جهشزایی هدفدار به منظور بهبود پایداری دمایی آنزیم جهشیافته
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مهندسی آنزیم SOD
سال 1399
پژوهشگران سید مهدی حسینی فرادنبه ، باقر سیدعلیپور ، سامان حسینخانی ، فاطمه رودباری

چکیده

آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز ) (SODآنزیمی حیاتی در سلولهای یوکاریوتی است که رادیکالهای سوپر اکسید را به اکسیژن مولکولی و هیدروژن پراکسید تبدیل میکند که با توجه به نوع فعالیت، از مهمترین آنزیمهای کاربردی در صنعت نیز به شمار میآید. پیشرفت- های اخیر در مهندسی آنزیم اکنون این فرصت را به شرکتها میدهد که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنزیمها را بهبود ببخشند، جهشزایی اسید آمینههای خاص برای بهبود این خواص مورد استفاده قرار میگیرد. در این پژوهش، با استفاده از روش جهشزایی هدفدار، با هدف تولید آنزیم جهشیافته با پایداری دمایی بالاتر نسبت به نمونهی وحشی آنزیم، در ژن کدکننده آنزیم SOD1جهش ایجاد شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که جهش ایجاد شده باعث افزایش در دمای بهینه و پایداری آنزیم جهشیافته نسبت به نمونهی وحشی میشود و قابلیت این آنزیم را برای داشتن فعالیت در دماهای بالاتر به منظور اهداف صنعتی افزایش میدهد