1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
تشخیص مولکولی ویروس بیماری برنا در بیماران مبتلا به شیزوفرنی در استان مازندران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ویروس بیماری برنا؛ شیزوفرنی؛ Nested RT-PCR
سال 1393
مجله مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
شناسه DOI
پژوهشگران سیده مهدیه سیدی ، فاطمه رودباری ، مجتبی محسنی ، سیدحمزه حسینی ، امیدرضا اعلایی

چکیده

سابقه و هدف: ویروس بیماری برنا (BDV) یک RNA ویروس منحصر به فرد است که با توجه به طیف وسیع میزبان و تشابه اختلالات رفتاری ناشی از آن در حیوانات آلوده با برخی از اختلالات روانی در انسان، به عنوان عامل اتیولوژی احتمالی این اختلالات پیشنهاد شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین BDV و اختلالات روانی به ویژه شیزوفرنی و بررسی میزان شیوع آن در این گروه از بیماران می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه RNA ویروس از سلول‎های خونی 30 بیمار شیزوفرنی و 15 فرد سالم استخراج شد. سپس برای یک ناحیه 392- نوکلئوتیدی به شدت حفاظت شده از پروتئین p24 و یک ناحیه 447- نوکلئوتیدی از پروتئین p40 ویروس بیماری برنا، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و روش RT-PCR Nested غربالگری شد. یافته ها: میانگین سنی در گروه بیمار و کنترل به ترتیب 28/11± 03/36 و 61/10±86/31 سال بود. در این بررسی BDV RNA در 8 بیمار شیزوفرنی تشخیص داده شد. این درحالی بود که هیچ‎یک از افراد سالم بررسی شده در این مطالعه آلوده به ویروس نبودند. بنابراین میزان شیوع ویروس در افراد مبتلا به شیزوفرنی 66/26 درصد بود که به‎طور معنی‎داری بالاتر از گروه کنترل 0 درصد بود (05/0> p). استنتاج: داده های حاصل از پژوهش ما از نتایج مطالعات قبلی مبنی بر ارتباط احتمالی ویروس بیماری برنا با بیماری های روانی به ویژه شیزوفرنی حمایت می کند. در نتیجه عفونت با این ویروس می تواند به فهرست فاکتورهای محیطی وارد شود که قادرند ریسک بیماری های روانی را در بزرگسالان افزایش دهند.