1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه اثرات ضد‌میکروبی متابولیت‌های داخلی و خارجی سودوموناس‌های مواجه شده با باکتریوفاژهای اختصاصی روی میکروارگانیسم‌های بیماریزای منتخب
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فعالیت ضدمیکروبی ،سودوموناس آئروژینوزا، باکتریوفاژ
سال 1401
پژوهشگران فائزه محمدزمانی(دانشجو)، محمد جواد چایچی(استاد مشاور)، مسعود هاشمی(استاد مشاور)، فاطمه رودباری(استاد راهنما)، مجتبی محسنی(استاد راهنما)

چکیده

سودوموناس آئروژینوزا باکتری گرم منفی میله‌ای شکل با سیستم آنزیمی قوی است که سهم بزرگی را در معضل مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایفا می‌کند و پاتوژن اولویت‌دار گروه ESKAPE به شمار می‌آید زیرا مقاومت طبیعی در برابر آنتی‌بیوتیک‌ دارد و همچنین دارای توانایی تشکیل بیوفیلم است؛ لذا عفونت با این پاتوژن می‌تواند مشکلات درمانی شدیدی ایجاد نماید. ازطرف دیگر افزایش روزافزون سرعت مقاوم شدن میکروارگانیسم‌ها به آنتی‌بیوتیک‌های موجود، بیم بازگشت به دوران پیش از پیدایش آنتی‌بیوتیک را برای محققین رقم می‌زند. ازین رو برای یافتن راهی برای مقابله با این بحران، ذهن‌ها به سمت ترکیبات تولیدی پاتوژن‌هایی نظیر سودوموناس می-رود. در همین راستا هدف این پژوهش ، بررسی فعالیت ضدمیکروبی متابولیت‌های سودوموناس آئروژینوزا مواجه شده با باکتریوفاژ اختصاصی علیه برخی میکروارگانیسم‌های بیماریزا بود. ابتدا متابولیت‌های خارج سلولی این باکتری با کمک حلال اتیل استات استخراج شد و پس از خالص‌سازی و تغلیظ، اثر ضدمیکروبی متابولیت‌های استخراج شده روی میکروارگانیسم‌های بیماریزای منتخب به روش انتشار از دیسک آنتی‌بیوگرام سنجیده و اثرات باکتریوساید و باکتریواستاتیک آن مشاهده شد. اما این متابولیت‌ها، تنها ترکیبات ترشح شده توسط خود باکتری به بیرون هستند و باکتری تمام ترکیبات تولیدی خود را به بیرون ترشح نمی‌کند؛ لذا سلول شسته شده توسط آنزیم لیزوزیم، EDTA و دستگاه اولتراسونیک لیز و محتویات درونی سلول نیز استخراج شد. پس از تغلیظ، اثر عصاره به دست آمده روی میکروارگانیسم‌های یاد شده سنجیده و هاله‌های عدم رشد حاصل از متابولیت‌های درون سلولی بررسی شد. تحقیقات انجام شده نشان داده است که حمله باکتریوفاژ به باکتری، سبب تغییراتی در متابولوم باکتری ایجاد می‌کند؛ ازاین رو باکتریوفاژ باکتری سودوموناس آئروژینوزا از آب راکد رودخانه جداسازی شد و روی رسوب سلولی شسته شده باکتری اثر داده شد. ترکیبات بدست آمده از مواجه شدن فاژ و باکتری با کمک حلال اتیل استات استخراج و تغلیظ شد. فعالیت ضدمیکروبی متابولیت‌های سودوموناس آئروژینوزا مواجه شده با باکتریوفاژ اختصاصی علیه برخی میکروارگانیسم‌های بیماریزا با روش انتشار از دیسک آنتی‌بیوگرام بررسی شد و قطر هاله‌های عدم رشد در سه جهت اندازه گیری و یادداشت شد. نتایج پژوهش حال حاضر نشان داد که عصاره‌های بدست آمده از باکتری سودوموناس آئروژینوزا از سه راه ذکر شده، دارای خاصیت ضدمیکروبی هستند و بیشترین اثر مشاهده شده، اثر متابولیت حاصل از مواجهه با باکتریوفاژ، برعلیه خود باکتری سودوموناس آئروژینوزا بود. این نتیجه شاید بیانگر این فرضیه باشد که برای ازبین بردن یک میکروارگانیسم، می‌توان از ترکیبات تولیدی همان میکروارگانیسم استفاده نمود. برای تایید این فرضیه نیاز به آزمایشات تکمیلی است.