1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مولکولی میزان شیوع ویروس jc در جمعیت نرمال استان مازندران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ویروس JC ، شیوع ، واکنش زنجیره پلیمراز، استان مازندران
سال 1401
پژوهشگران معصومه ذاکری ، فاطمه رودباری ، علی طراوتی

چکیده

ویروس JC عامل انسفالوپاتی چند کانونی پیشرونده (PML) در افراد با سیستم ایمنی سرکوب شده است. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این ویروس مسئول برخی از انواع سرطان ها مانند سرطان مغز و سرطان های دستگاه گوارش از جمله روده بزرگ، معده و مری در انسان است. هیچ درمان دارویی ضد ویروسی برای بیماری های ناشی از JC وجود ندارد، درمان آن وابسته به بهبود عملکرد ایمنی بدن و بدست آوردن کنترل برتکثیر مجدد ویروس می باشد. اطلاعات کمی درمورد شیوع این ویروس در جمعیت عمومی ایران وجود دارد. جمع آوری آمار دقیق شیوع این ویروس، در کنترل و پیشگیری از بیماریهای منسوب به آن کمک شایانی خواهد نمود. در این مطالعه تعداد 90 نمونه ادرار(41 مرد و 49 زن) از سن 18 تا 78 سال از افراد سالم که فاقد نقص ایمنی بودند از شهرهای مختلف استان مازندران جمع آوری و با استفاده از روش PCR، حضور ویروس JC در ادرار آنها بررسی شد. نتایج نشان داد، تعداد 23نفر از نظر وجود ویروس JC (13مرد و10 زن )مثبت بودند(3/25 درصد). از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین جنس و حضور ویروس مشاهده نشد. بررسی ارتباط حضور ویروس با سن نشان داد که رابطه معناداری بین سنین بالای 40 و 45 سال و حضور ویروس وجود دارد. با توجه به نتایج این مطالعه، در سنین بالای 40 و 45 سال، فراوانی ویروس JC 3تا4/3 برابر می شود لذا کنترل مداوم حضور ویروس JC ازسنین 40 سال به بالا برای پیشگیری از عوارض آن میتواند برای ارتقا سلامت جامعه بسیار موثر باشد