1403/04/25

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تغییرات جانبی آبراه و بستر بابلرود در بازه شهر بابل
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بابلرود، دبی، تغییرات آبراه، نیمرخ متساوی البعد
سال 1395
مجله پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
شناسه DOI
پژوهشگران همت اله رورده ، قاسم لرستانی ، معصومه چراغی

چکیده

رودخانه ها به شدت به تغییرات محیطی حساس می باشند. پایش و آشکارسازی تغییرات در محدوده رودخانه می تواند به شناخت و مدیریت بهینه آبراه و بستر رودخانه ها منجر شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان تغییرات و شناسایی علل مؤثر بر شدت و ضعف تغییرات آبراه، در بخشی از رودخانه بابلرود در محدوده شهر بابل میباشد. برای دستیابی به این هدف از داده های دبی و رسوب، جنس و ساختمان زمین به همراه عکس هوایی سال 1335 و تصویر ماهوارهای اسپات 1393 در نرم افزار گوگل ارث استفاده شده است. در این تحقیق برای تعیین تغییرات و مشخص نمودن ماهیت، مکان و زمان وقوع تغییرات جانبی آبراه از روش نیمرخهای متساوی البعد بهره گرفته شد. با جانمایی خطی مستقیم و ثابت به عنوان خط مبنا و ایجاد برش های عرضی در فواصل 200 متری، میزان تغییرات زمانی و مکانی در دو طرف آبراه بابلرود، نسبت به خط مبنا محاسبه شدند. تغییرات آبراه در چهار بازه مجزا رقومی شده و در نهایت با روی هم اندازی و تلفیق دو دوره زمانی، میزان تغییرات کرانه های راست و چپ بابلرود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق، بر تغییرات شدید در آبراه طی 60 سال گذشته دلالت دارد. حذف کاربریهای بایر و کم شدن مساحت سایر کاربریها به نفع کاربری مسکونی با نوسان در میزان دبی و رسوب رودخانه، سهمی قابل توجه در ایجاد تغییر در آبراه بابلرود داشته است. هم چنین نمی توان سهم گسل را در نحوه جابجایی و امتداد مسیر آبراه بی تأثیر دانست.