1403/04/25

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط شاخص‌های پیوند از دور با ناهنجاری‌های دمایی، بارشی و باد استان مازندران در نیمه دوم سال (اکتبر تا مارس)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پیوندازدور ناهنجاری رگرسیون چندمتغیره مازندران
سال 1402
مجله پژوهش های اقلیم شناسی
شناسه DOI
پژوهشگران ایمان فلاحت پیشه ، یداله یوسفی ، همت اله رورده

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط ناهنجاری‌‌‌های دما، بارش و باد مازندران با شاخص‌های پیوند از دور است. به‌ این منظور از داده‌های 4 ایستگاه رامسر، نوشهر، بابلسر و قراخیل قائم‌شهر در برهه زمانی 1984 –2020 استفاده شد. با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره، به بررسی روابط میان شاخص‌های پیوند از دور با ناهنجاری‌‌‌های پارامترهای آب‌وهوایی پرداخته شد. روش به کار گرفته‌شده از نوع پس‌‌رو (Backward) است. در این پژوهش از چهار گام زمانی ماهانه، هم‌زمان، یک ماه جلوتر، دو ماه جلوتر و سه ماه جلوتر استفاده شد. برای تک‌تک ماه‌‌ها ناهنجاری دما، بارش و باد در دو مرحله، در ابتدا با استفاده از مقدار (Z) بیشتر از 0.5 و کمتر از 0.5- و در ادامه با اعمال روش صدک 90 و 10 استخراج شد. میزان کار آیی روابط به‌دست‌آمده از طریق RMSE محاسبه شدند. کمترین RMSE با مقدار 0.81 و میزان خطای استاندارد 0.85 مختص پارامتر باد در گام زمانی ماه هم‌زمان و از روش اول (0.5