1403/04/25

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط شاخص های پیوند از دور با ناهنجاری های دمایی، بارشی و باد مازندران در نیمه دوم سال ( اکتبر تا مارس )
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رگرسیون چندمتغیره، پیوند از دور، ناهنجاری، دما، بارش، باد، مازندران
سال 1401
پژوهشگران ایمان فلاحت پیشه(دانشجو)، همت اله رورده(استاد مشاور)، یداله یوسفی(استاد راهنما)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط ناهنجاری‌های دما، بارش و باد مازندران با شاخصهای پیوند از دور است. به‌ این منظور از داده‌های دما، بارش و باد 4 ایستگاه شامل؛ رامسر، نوشهر، بابلسر و قراخیل قائم‌شهر در برهه زمانی 1984 – 2020 استفاده شد. داده‌های شاخص‌های پیوند از دور از اداره ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) دریافت شد. با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره، به بررسی روابط میان شاخص‌های پیوند از دور با ناهنجاری‌های دما، بارش و باد پرداخته شد. روش به کار گرفته‌شده از نوع پس‌رو (Backward) است. علت انتخاب این روش این است که در روش انتخاب پس‌رو تمامی متغیرهای پیش‌بینی کننده که برحسب بیشترین ضریب همبستگی انتخاب‌شده بودند، ابتدا به معادله وارد شده و سپس درصورتی‌که معیار لازم برای باقی ماندن در مدل را نداشته-اند (ضریب اطمینان پایین‌تر)، تک‌به‌تک از مدل حذف می شوند. در این پژوهش از چهار گام زمانی ماهانه، هم‌زمان، یک گام پیش‌تر، دو گام پیش‌تر و سه‌گام پیش‌تر استفاده‌شده است. در اکثر شاخص‌ها، با افزایش بازه زمانی، ضریب همبستگی با کاهش همراه بوده است. برای تک‌تک ماه‌ها میانگین ناهنجاری دما، بارش و باد هر 4 ایستگاه محاسبه شد، سپس استانداردسازی داده‌ها به روش های مختلف که شامل مقدار استاندارد (Z) بیشتر از 0.5 و کمتر از 0.5- و همینطور صدک 90 و 10 می‌باشد، انجام‌شده است. روابط مدنظر از طریق رگرسیون چندمتغیره حاصل شد. نتایج بیانگر این است که برخی شاخص‌ها صرفاً بر روی یک پارامتر بیشترین اثر را دارند، اما شاخص‌های‌ نوسانات دهه‌ای اقیانوس اطلس (AMO)، دمای سطحی شمالی اطلس حاره‌ای( NTA) و استخر گرم اقیانوس آرام (PWP) روی ناهنجاری دمایی، بارشی و باد مازندران اثر بالایی را دارند. به عبارت بهتر این 3 شاخص، تأثیرگذارترین شاخص‌ها در نوسانات اقلیمی مازندران می‌باشند.