1403/04/25

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط گرمایش جهانی با تغییرات بارش و آبدهی چشمه های کارستی کرمانشاه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
گرمایش جهانی، تغییر اقلیم، چشمه کارستی، کرمانشاه، SDSM
سال 1396
پژوهشگران همت اله رورده(استاد مشاور)، سجاد باقری سید شکری(استاد مشاور)، طاهر صفرراد(استاد راهنما)

چکیده

مناطق کوهستانی زاگرس چین خورده و مرتفع در استان کرمانشاه به علت فراهم بودن شرایط مساعد کارست زایی دارای آبخوان های کارستی متعددی بوده که توسط چشمه های کارستی تخلیه می گردند. این چشمه ها منبع اصلی تأمین آب جوامع انسانی، اکوسیستم های حوضه ها و تأمین کننده جریان پایه رودخانه الوند و قره سو بوده و نقش حیاتی در استمرار و شکل گیری مدنیت در مناطق مورد مطالعه دارند. پژوهش حاضر سعی دارد تا ارتباط گرمایش جهانی با بارش و آبدهی چشمه های کارستی استان کرمانشاه را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به متفاوت بودن توسعه سیستم کارستی در دو زون زاگرس چین خورده و مرتفع، ارتباط آبدهی این چشمه ها با تعییرات بارش متفاوت بوده است. بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون نشاد داد که کلیه چشمه های کارستی مورد مطالعه در زاگرس مرتفع (حوضه قره سو) به علت توسعه سیستم کارست سطحی و درونی، با دو ماه تأخیر، بیشترین واکنش را با تغییرات بارش داشته اند اما چشمه های کارستی زاگرس چین خورده (حوضه الوند) با توجه به میزان توسعه یافتگی کارست در تعدادی از چشمه ها با دو ماه، سه ماه و در بعضی با پنج ماه تأخیر بیشترین واکنش را با تغییرات بارش داشته اند و همچنین بعضی چشمه ها به علت عدم توسعه یافتگی کارست سطحی و درونی، با تغییرات بارش واکنش نشان نداده اند. در ادامه با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی آماری SDSM بارش کرمانشاه در حوضه قره سو تا سال 2100 میلادی با استفاده از سناریوهای انتشار (خوشبینانه و افراطی) بازسازی گردید سپس از طریق رابطه رگرسیون بین بارش و آبدهی چشمه ها، میزان آبدهی این چشمه ها به تفکیک سناریوها تا سال 1471 بازسازی شد. بر اساس سناریوی خوشبینانه، بارش کرمانشاه روند افزایشی خیلی ملایمی خواهد داشت که معنادار نمی باشد و به تبع آن آبدهی چشمه ها نیز روند افزایشی ملایمی خواهند داشت و بر اساس سناریوی افراطی، بارش کرمانشاه روند کاهشی خواهد داشت که معنادار نبوده و به تبع آن آبدهی چشمه ها نیز روند کاهشی خواهند داشت.