1403/04/25

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اختلاف درجۀ حرارت هوا و دریا بر بارش های سنگین و فراگیر سواحل جنوبی خزر طی فصل پاییز
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اختلاف درجه حرارت دریا و هوا، بارش سنگین و فراگیر، سواحل جنوبی خزر، فصل پاییز
سال 1396
مجله پژوهش هاي جغرافياي طبيعي
شناسه DOI
پژوهشگران همت اله رورده ، طاهر صفرراد

چکیده

در پژوهش پیش رو ارتباط بین اختلاف درجه حرارت سطح دریا و هوا بر بارش های سنگین و فراگیر سواحل جنوبی خزر طی فصل پاییز بررسی شده است. داده های روزانه بارش ایستگاه های سینوپتیکِ آستارا، بندر انزلی، رشت، رامسر، بابلسر، قائم شهر، و گرگان طی سال های 1986 تا 2013 گردآوری شد. روزهایی که مقدار بارش آن ها حداقل در پنج ایستگاه بیشتر از صدک 95 آن سال بود به عنوان روزهای بارش سنگین و فراگیر تعریف شد. مشخص شد که افزایش در بخش های جنوبی خزر بارش های سنگین و فراگیر را فقط در بخش شرقی منطقه مورد مطالعه به صورت معناداری افزایش می دهد. با بهره گیری از روش ادغام وارد و محاسبه همبستگی بین داده ها، سه خوشه تشخیص داده شد: خوشه اول بیشینه شیو در راستای شمال غرب به جنوب شرق؛ خوشه دوم در راستای شمال به جنوب؛ و خوشه سوم در راستای غرب به شرق را بیان می کنند. ایستگاه های واقع در شرق منطقه مورد مطالعه در خوشه دوم بارش بیشتری داشتند؛ برعکس، ایستگاه هایی که در غرب قرار داشتند طی خوشه سوم بیشترین بارش را دریافت می کردند. بر اساس واکاوی همدیدی خوشه ها، استقرار هسته پُرفشار در شمال غرب دریای خزر سببِ ریزش هوای سرد از عرض های شمالی تر و ایجاد بارش های سنگین و فراگیر در منطقه می شود.