1403/02/29
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تأثیر آموزش رویکرد کلاس معکوس و درس پژوهی بر خلاقیت نگارشی دانشجو معلمان در درس نگارش خلاق
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آموزش، خلاقیت،نگارش،کلاس معکوس، در س پژوهی
سال 1399
مجله پژوهش در برنامه ريزي درسي
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه جعفری کمانگر ، صمد ایزدی ، غلامرضا پیروز

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی دو روش سازنده گرا یعنی کلاس معکوس و درس پژوهی از نظر میزان افزایش خلاقیت نگارشی دانشجومعلمان در درس نگارش خلاق در پیش و پس از دریافت متغیر مستقل است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه ی آماری این پژوهش، دانشجو معلمان رشته ی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران و نمونه ی آماری دو گروه 35 نفری همگن شده هستند. از بین ژانرهای نگارش خلاق چهار ژانر با مشورت صاحب نظران این حوزه انتخاب شد. عناصر مرتبط با هر ژانر، مطابق منابع مختلف شناسایی شد و به هر عنصر به نسبت اهمیتش در ژانر مربوطه ضریب وزن داده شد. نگارش در این چهار ژانر توسط هر دو گروه به صورت پیش آزمون و پس آزمون انجام شد و هر یک از عناصر در نوشته های دانشجومعلمان از منظر ملاک های خلاقیت تورنس یعنی سیالیت، اصالت، انعطاف و بسط مورد تحلیل قرار گرفت و نمره گذاری شد. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 به روش آمار استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت و مقایسه ی نتایج پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه نشان داد که روش کلاس معکوس و روش درس پژوهی بر هر دو گروه بهبود معناداری ایجاد کرده است و مقایسه ی دو روش با یکدیگر نشان داد که درس پژوهی در مقایسه با کلاس معکوس بر خلاقیت نگارشی دانشجو معلمان تأثیر معناداری داشته است.