1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تکانه های درآمدی و نااطمینانی بر مصرف بخش خصوصی در ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مصرف، نااطمینانی، نکانه درآمد، ایران
سال 1398
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران ، محمد علی احسانی ، زینب حیدری

چکیده

در مدل های مصرف تکانه های درآمدی مثبت و منفی می تواند تاثیری متفاوت بر مصرف اقتصاد بگذارد. همچنین نااطمینانی فضای اقتصادی بر تصمیم مصرف- پس انداز اثر دارد. پژوهش پیش رو بر پایه داده های ایران برای دوره 1357-1396 به کمک روش ARDL اثر تکانه های درآمدی مثبت و منفی، بدست آمده از مدل AR ، را روی مصرف بخش خصوصی در کوتاه مدت و بلند مدت در ایران بررسی کرده است. افزون براین اثر نااطمینانی برآمده از تورم، که به روش GARCH ساخته شده، روی مصرف برآورد شد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که در کوتاه مدت متغیر نااطمینانی تاثیر منفی بر مصرف بخش خصوصی دارد چرا که خانوارها نگران مصرف آینده هستند. ضرایب برآوردی تکانه های درآمدی مثبت و منفی در کوتاه مدت حکایت از آن دارد که تکانه مثبت درآمدی مصرف را کم ولی تکانه منفی درآمدی مصرف را زیاد می کند؛ به این معنی که تکانه مثبت به پس انداز می افزاید و تکانه منفی از پس انداز می کاهد. درحالی که در بلندمدت هیچ کدام از این تکانه ها اثر معنی داری بر مصرف ندارند که سازگار با پیش بینی فرضیه درآمد دایمی است. همچنین شدت اثرگذاری تکانه درآمدی مثبت بیشتر از تکانه درآمدی منفی است. ضریب میل نهایی به مصرف کوتاه مدت، با توجه به ضرایب درآمدهای باوقفه، برابر 1/0 برآورد شد؛ در حالی که این ضریب در بلندمدت 68/0 بدست آمده است.