1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تعیین کننده های اهرم بانکی در چرخه های اقتصادی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اهرم مالی، GMM ،چرخه اقتصادی، ریسک.
سال 1400
مجله پژوهش هاي اقتصادي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران ، زهرا میلا علمی ، فاطمه زهرا حسین پور

چکیده

بانکها در سایه پشتیبانی وظیفهی فرجامین وامدهندگی بانکمرکزی توانایی باالیی در استفاده از اهرم مالی برای کسف سود و بازدهی باال در مقایسه با بنگاههای غیربانکی دارند. در این میان توانایی بانکها در به کارگیری از اهرم به ویژگیهای درونی آنها مانند اندازه، سودآوری و ریسک وابسته اسا که از خود چرخه فعالیاهای اقتصادی تاثیر میپذیرند. مطالعه حاضر به دنبال یافتن اثرات تعیین کنندههای نسبا اهرم بانکها در شرایط رونق و رکود اقتصادی اسا؛ در این راستا، از فیلتر هدریک-پرسکات برای شناسایی چرخهها استفاده کرده و آزمون فرضیههای تحقیق را به کمک روش گشتاورهای تعمیمیافته بر پایه دادههای 18 بانک ایران برای سالهای 1397-1384انجام داده اسا. نتایج برآورد مدل نشان میدهد: بانکهای بزرگتر تمایل بیشتری به اهرمسازی داشته و شرایط اقتصادی بر این میل اثر معنیداری ندارد.بانکهای با ثبات مالی بهتر و ریسک کمتر در شرایط رونق اقتصادی اتکای پایینتری به اهرم مالی دارند. اثر سنجه سودآوری بر میل به اهرم کردن بانکها به شرایط اقتصادی وابسته اسا؛ در زمان رونق اقتصادی بانکهای با سودآوری بهتر انگیزه باالتری به اهرم کردن دارند. همچنین چگونگی اثر تورم بر اهرم مالی بانکها به شرایط اقتصادی وابسته اسا؛ در هنگام رونق اقتصادی تورم به اتکای بیشتر به اهرم در بانکها دامن میزند.