1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر رشد پولی قابل انتظار و غیر قابل انتظار بر متغیرهای حقیقی اقتصاد(تولید و اشتغال)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رشد پولی قابل انتظار، رشد پولی غیر قابل انتظار، تولید ، اشتغال
سال 1400
پژوهشگران مهدیه مجیدی(دانشجو)، وحید تقی نژاد عمران(استاد مشاور)، یوسف عیسی زاده روشن(استاد راهنما)

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر سیاست های پولی بر متغیر های حقیقی اقتصاد ایران(تولید و اشتغال)می باشد .درتفکر اقتصادی کلاسیک ها، پول اساسا در تحلیل های اقتصادی محور بود.نظریه پردازان ادوار تجاری حقیقی،این تحلیل را ارائه کردند پول است که نسبت به تغییرات بخش حقیقی اقتصاد واکنش نشان می دهد،در واقع همبستگی مشاهده شده میان پول و تولید،برخلاف آنچه تصور می شودآنچه که مکتب پولی را کامل متمایز از سایر مکاتب به نظر می رساند و منجر به تمرکز بیشتر محققان بر تئوری های آنان می گردد،نشات گرفته از نحوه نگارش آنان در رابطه با دو مسئله مهم است.اولین این موارد به تقاضای پول مربوط بوده و دیگری به نحوه شکل گیری انتظارات افراد بر می گردد.به عبارت دیگر این دو مسئله منجر به حصول نتایجی کامال متفاوت از سایر مکاتب در رابطه با تاثیر گذاری سیاست های پولی گشته است.در این پژوهش از دادههای آماری اقتصاد ایران در محدوده زمانی 1397-1357 و روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون های خطی استفادهشده است. این پژوهش نشان داد که سیاست های پولی بر متغیر های حقیقی اقتصاد ایران(تولید و اشتغال) اثر معنی دار دارند