1402/12/06
نوین تولایی

نوین تولایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01135302720

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش طراحی در کاهش جرم در بوستانهای شهری: طراحی بوستان شهید شکری بابل
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
امنیت، فضای قابل دفاع، بوستان، پیشگیری جرم
سال 1397
پژوهشگران معصومه بهرامی گرجی(دانشجو)، نوین تولایی(استاد مشاور)، وحید حیدر نتاج(استاد راهنما)

چکیده

امنیت، یکی از مهمترین نیازهای بشر است، چنانکه در طبقه بندی نیازهای مازلو، امنیت در درجه دوم اهمیت و پس از نیازهای فیزیولوژیک قرار گرفتهاست.محققان بر این باورند که عوامل گوناگونی چون عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و. ..در ایجاد امنیت مؤثرند، که در این میان میتوان به نقش و تأثیرات محیط نیز اشاره نمود .تحت تاثیر دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان و وقوع انقلاب در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به موازات آن افز ایش قابل ملاحظه ناهنجاریهای اجتماعی در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، طی دهههای اخیر، دیدگاههای نوینی برای کنترل، پیشگیری و مقابله با بزهکاریها ارائه شده است. یکی از انواع راهبردهای پیشگیرانه از جرم” پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی “ است. پیشگیری محیطی از جرم، بر این مفهوم ساده مبتنی است که جرم تا اندازهای پیامد فرصت - های برخاسته از محیط است و در این صورت، باید دگرگونی محیط فیزیکی به منظور کاستن ارتکاب جرم امکان پذیر شود.هدف از پژوهش در مرحله اول بررسی مراحل تکامل رویکرد پیشگیری از جرم توسط طراحی محیط، به عنوان مهمترین رویکرد در جلوگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت محیطی بوده است. همچنین هدف بررسی اصول و رویکردها در بوستانی جرم خیز در بابل و بررسی علت جرم خیزی و و ارائه راهکارهایی در بوستان مورد نظربوده است که در نهایت برای کمک وایجاد راهکارهایی به معماران و طراحان شهری در جهت طراحی بوستانهای شهری ایمن در برابر جرایم انجام شد. روش شناسی در این پژوهش در مرحله اول به روش اسنادی و کتابخانه ای به سیر تحول رویکردهای مختلف پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی پرداخته و سپس به روش های توصیفی تحلیلی جمع آو ری اطلاعات به اصول مستخرج رسیده و سپس به روشهای میدانی و مشاهدات و پرسشنامه بوستان مورد نظر را مورد تحلیل قرار داده و در نهایت به ارائه راهکارهایی کارآمد میپردازد.