1403/03/07
نوین تولایی

نوین تولایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01135302720

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر (مورد مطالعه: شهر بابلسر)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شاخص­های مطلوبیت فضای شهر؛ میزان تحقق حق به شهر؛ اختصاص­دهی؛ مشارکت در شهر؛ هانری­لوفور
سال 1396
مجله جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي
شناسه DOI
پژوهشگران صفیه خدایاری مطلق ، محمود شارع پور ، نوین تولایی

چکیده

حق به شهر، یک حق بشری، شامل تعلق شهر به شهروندان و مشارکت آنان در امورشهری است. قرارگرفتن این حق در چارچوب حقوق بشر بجای حقوق مدنی بدین معناست که هر انسانی صرف نظر از جنس، سن، نژاد و ویژگی های اجتماعی- فرهنگی، تنها به دلیل انسان بودن شایسته بهره مندی از این حق است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شاخص­های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر است. بدین منظور از نظریه­ی حق­به­شهر لوفور و نظریه شاخص­های مطلوبیت فضای شهر لینچ به عنوان چارچوب اصلی پژوهش حاضر استفاده شد. روش مطالعه از نوع پیمایشی است که از تکنیک پرسشنامه با حجم نمونه 305 نفر، استفاده شد. یافته­های حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که؛ مؤلفه­ی مشارکت در شهر با ضریب تأثیر استاندارد شده 21 درصد ، مؤلفه­ی اختصاص­دهی 18 درصد و شاخص های مطلوبیت فضای