1403/03/07
نوین تولایی

نوین تولایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01135302720

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربست ترجیحات محیطی کاربران به منظور رهیافتی بر بهبود فضای رودکناره های شهری، مطالعه موردی: ساحل بابلرود، شهر بابلسر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فضای شهری، ترجیحات محیطی، بابلسر، بابلرود، رودکناره
سال 1401
مجله معماري و شهرسازي آرمان شهر
شناسه DOI
پژوهشگران امیرسام سعادتی ، وحید حیدر نتاج ، نوین تولایی

چکیده

محیط شهری به طور همزمان می تواند باعث شکل دهی رفتارهای کاربران شده و قابلیت تطبیق پذیری با رفتار آنان را داشته باشد، بنابراین ایجاد فضاهایی برخاسته از خواسته ها و نیازهای کاربران (ترجیحات استفاده کنندگان از فضا) به منظور ایجاد فضایی شهری باهویت، زنده و پویا با هدف دستیابی به حداکثر میزان رضایت مندی ساکنان، لازم به نظر می رسد. پژوهش حاضر تلاش نموده تا با بررسی ترجیحات کاربران رودکناره بابلرود واقع در شهر بابلسر و داده های برآمده از تجربیات استفاده کنندگان، به فضایی مطلوب تر و هم راستا با خواسته ها و نیازهای کاربران دست یابد. این پژوهش به شیوه پیمایشی، در دو مرحله انجام پذیرفته است: مرحله نخست مطالعه ی مشاهده ای و مرحله دوم انجام مصاحبه در قالب پرسش نامه نیمه ساختاریافته متشکل از ترکیبی از سوالات نظرسنجی، نمره دهی، اولویت بندی و توضیحی. تعداد نهایی پرسش نامه 324 عدد بوده است که سعی شد تا تمامی اطلاعات مستخرج از پرسش نامه ها به تفکیک سوالات در قالب جداول ساده و خوانا به عنوان داده های اصلی مصاحبه گردآوری شوند. تحلیل مصاحبه ها به روش تحلیل کیفی محتوا انجام گرفته و هم چنین در مواردی از مقوله بندی گویه ها و داده ها بهره برده شده است. پس از تحلیل و تطبیق داده ها مهم ترین گویه ها که موجب نارضایتی کاربران هستند به سه مولفه تداخل، مزاحمت و سروصدا (آلودگی صوتی) دسته بندی شدند. هم چنین برای تحلیل برخی از گویه های پرسش نامه از آزمون یو مان ویتنی استفاده گردید که مشخص شد که میزان روشنایی در شب در محدوده مطالعاتی مناسب نبوده در حالی که کاربران از میزان مبلمان شهری رضایت دارند. به طور کلی، اساسی ترین موارد به عنوان ترجیحات محیطی کاربران عبارتند از ایمنی و امنیت، محرمیت، سلسله مراتب فضایی، پیاده مداری و عدم وجودآلودگی صوتی؛ که برای رفع و یا بهبود آن ها نیز پیشنهاداتی ارائه گردید. علاوه بر موارد گفته شده، نتایج حاصل از پژوهش، نتایج به دست آمده از برخی از موارد در پیشینه پژوهش را نیز تایید می نماید.