1403/03/02
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

مشخصات پژوهش

عنوان
مفهوم حقوق شهروندی و جایگاه آن در آرا دیوان عدالت اداری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
دیوان عدالت اداری، حقوق شهروندی و رویه قضایی
سال 1394
پژوهشگران زهرا محمودی(استاد مشاور)، مرتضی نجابت خواه(استاد راهنما)

چکیده

حقوق شهروندی مجموعه ی امتیازانی است که به شهروندان یک کشور اعطاء می شود. مبنای این حقوق، ن فراهم ساختن زمینه های رشد شخصیت فردی و اجتماعی است. حقوق شهروندی را میتوان از نقطه نظر حقوق مدنی، سیاسی و قضایی و اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تفسیم و تحلیل کرد. طبق مبانی حقوق شهروندی (اصل کرامت و منع تبعیض) باید . ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت مبارزه با نقض حقوق شهروندی، با اقدامات ناقض این حقوق برخورد قضایی شود. در این راستا اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تشکیل دیوان عدالت اداری نموده است. این دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات وتظلمات مردم از اعمال اداری واحدهای دولتی . را دارد. در این پژوهش، جابگاه حقوق شهروندی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شیلده است و پس از تأمل و بررسی در آراء مذکور، این نتیجه حاصل شد که تشکیل و فعالیت دیوان عدالت اداری توانسته است در بسیاری از موارد، یکی از عناصر مهم و تاثیرگذار در ارتقای جایگاه حقوق شهروندی در کشور ایران باشد.