1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام با رویکرد فازی در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شاخص قیمت سهام، فازی، بورس اوراق بهادار تهران
سال 1390
مجله راهبردهاي بازرگاني
شناسه DOI
پژوهشگران محمود یحیی زاده فر ، حسنعلی آقاجانی ، علیرضا پاکدین

چکیده

هدف از اجرای تحقیق حاضر، تبیین عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام با رویکرد فازی (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) می باشد. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به شاخص قیمت سهام، از میان جامعه آماری 500 عضوی مورد مطالعه، تعداد 150 نفر از طریق روشهای نمونه گیری گروه بندی شده و تصادفی انتخاب، سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه و بویژه پرسشنامه با ضریب پایایی 86% ، به استخراج مدل هدفگذاری شده تحقیق با تأکید بر فازی بودن آن و بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و تکنیک فازی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که متغیرهای مدیریتی و سیاسی از میان چهار متغیر درونی( ساختاری، مالی، بازاریابی و مدیریتی) و سه متغیر بیرونی( اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) بیشترین تاثیر را بر شاخص قیمت سهام داشته اند. همچنین عوامل درونی در مقایسه با عوامل بیرونی، تأثیر بیشتری بر شاخص قیمت سهام داشته است.