1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی ریسک های راهبردی زنجیره تامین صنعت خودروسازی ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ریسک؛ عملکرد زنجیره تأمین؛ مدیریت راهبردی؛ مدیریت مخاطرات؛ روش فراترکیب
سال 1396
مجله مطالعات مديريت راهبردي
شناسه DOI
پژوهشگران محمود یحیی زاده فر ، عادل آذر ، حسنعلی آقاجانی ، محمد فرهادیان

چکیده

امروزه ارزیابی توان صنعت خودروسازی در رویارویی با نبود قطعیتها و ریسکهای راهبردی موجود ضروری و تبیین ریسکهای راهبردی زنجیره تأمین بسیار با اهمیت است. در چنین فضایی، مدیریت این صنعت به دلیل داشتن چرخه زنجیره تأمین متقابل سفت و سخت، بدون توجه به ریسکهای راهبردی پیشروی آن امکانپذیر نیست. لازمه مدیریت در این شرایط، شناسایی یکپارچه و منسجم ریسکهای راهبردی زنجیره تأمین است که برتری هر ریسک را بر اساس شاخصهای مرتبط مشخص کرده و در نتیجه امکان ارائه پاسخ مناسب برای تمامی ریسکها فراهم میشود؛ بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و پیمایش، ریسک های راهبردی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی استخراج شده است. به این منظور، ابتدا با استفاده از فراترکیب ریسک های راهبردی زنجیره تأمین شناسایی شد و در گام بعدی با نظرسنجی از خبرگان نتایج نهایی به این شرح بهدست آمد: ریسکهای شرایط اقتصادی، خط مشی ها و مسائل حاکمیتی، رقابت و نهادهای رقیب، روندها و توسعه محصول و ریسک های زیستمحیطی.