1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و تبیین عوامل استراتژیک عملکرد مؤثر در اجرای استراتژی‌های مالی در سازمان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
استراتژی مالی، اجرای استراتژی، عوامل مؤثر استراتژیک، مدل ساختاری تفسیری، تحلیل میک‌مک
سال 1400
پژوهشگران محمد رستمی پایین افراکتی(دانشجو)، محمد صفری(استاد مشاور)، محمود یحیی زاده فر(استاد راهنما)

چکیده

هدف: سرمایه‌گذاری یکی از عوامل تأثیرگذار رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد، به همین علت امروزه هر سازمانی برای تحقق این رشد و رسیدن به اهداف خود، نیاز به یک استراتژی مالی دقیق می‌باشد. این استراتژی شامل بعدی از استراتژی است که در حیطه مدیریت مالی قرار دارد و خود شامل چهار بخش استراتژی سرمایه‌گذاری، استراتژی تأمین مالی، استراتژی تقسیم سود و استراتژی سرمایه در گردش می‌شود. در این میان عواملی وجود دارد که در اجرای درست این استراتژی‌ها موثراند. در این پژوهش به بررسی این عوامل می پردازیم. روش‌شناسی پژوهش: در ‌این‌ پژوهش‌ درصدد ‌طراحی ‌مدلی ‌متشکل‌ از ‌عوامل ‌مؤثر ‌بر اجرای استراتژی‌های مالی ‌و ‌همچنین ‌کشف ‌روابط ‌ساختاری ‌میان ‌آن عوامل ‌با ‌استفاده ‌از ‌روش ‌مدلسازی‌ ساختاری ‌تفسیری‌ ‌در ‌شهرداری های استان مازندران ‌می باشیم. ‌پژوهش‌حاضر ‌از ‌نوع‌توصیفی- تحلیلی ‌است،‌ جامعه ‌مورد مطالعه تحقیق،‌ مدیران ‌ارشد‌ و ‌میانی واحد مالی سازمان‌های شهرداری استان مازندران ‌و‌ خبرگان‌ دانشگاهی ‌میباشند.‌ براین اساس،‌ 32 نفر ‌از ‌مدیران‌ ارشد ‌و ‌میانی ‌شهرداری های استان مازندران ‌و‌ ‌اساتید ‌دانشگاهی ‌در ‌رشته های‌ مدیریت‌، حسابداری و اقتصاد ‌به صورت ‌هدفمند‌ ‌انتخاب‌ شدند. در این پژوهش دو پرسش‌نامه در بین خبرگان توزیع شد. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: از ۲۲ عامل استخراج شده از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان، در نهایت مدل طراحی شده حاوی ۱۱ عامل سودآوری، ساختار دارایی، فرصت رشد و سرمایه‌گذاری، تورم، ریسک، نرخ بهره، ساختار سرمایه، بازده، عوامل سیاسی کشور، سیاست تقسیم سود و چرخه تجاری است که ۱۱ عامل مذبور با روش ساختاری تفسیری در 5 سطح طبقه‌بندی مدل‌سازی شده‌اند. همچنین به‌منظور قدرت نفوذ و میزان وابستگی بر روی عوامل تجزیه‌وتحلیل میک‌مک صورت‌گرفته است. بر این اساس مولفه عوامل سیاسی دارای بیشترین قدرت نفوذ و کمترین مقدار وابستگی و مولفه سودآوری دارای کمترین قدرت نفوذ و بیشترین مقدار وابستگی می باشند.