1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش ابتکارات استراتژیک در دستیابی به موفقیت در اجرای استراتژی: مطالعه موردی در سلامت ذی قار در عراق.
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ابتکارات استراتژیک، اجرای استراتژی، عوامل موفقیت، بخش سلامت عراق.
سال 1401
پژوهشگران مشتاق طالب کطان(دانشجو)، محمد صفری(استاد مشاور)، محمود یحیی زاده فر(استاد راهنما)

چکیده

با توجه به موضوع پژوهش که بررسی نقش ابتکارات استراتژیک در دستیابی به موفقیت در اجرای استراتژی: مطالعه موردی شرکت عمومی اور عراق لذا این پژوهش در رشته های مدیریت بازرگانی به خصوص گرایش استراتژی، مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع کاربرد دارد. با توجه به موضوع تحقیق این تحقیق در شرکت عمومی اور عراق صورت گرفته و مکان انجام این تحقیق این شرکت می باشد. همچنین با توجه به زمان جمع آوری داده ها که از طریق پرسشنامه صورت می گیرد زمان انجام تحقیق در فاصله زمانی دی ماه تا اسفندماه 1400 می باشد و به صورت تک مقطعی صورت می گیرد. این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت توصیفی و از نوع همبستگی و به صورت پیمایشی صورت می گیرد. استراتژی‌های پژوهش استراتژی(طرح) تحقیق از نوع استراتژی پیمایشی یا اکتشافی ‌‌می‌باشد. استراتژیهای پژوهش در قالب پژوهش‌های همبستگی و پیمایشی قابل بیان میباشند. ابزار پژوهش در فصل اول و دوم به صورت مطالعات کتابخانه ای می باشد از طریق فیش برداری، جداول و سایر ابزارهای کتابخانه ای صورت می گیرد همچنین این مطالب با استفاده از شبکه اینترنت و بهره گیری از آخرین مقالات و نشریه ها و پایان نامه های مرتبط با موضوع پژوهش در سایت های معتبر بین المللی مقالات و کتابخانه های معتبر بین المللی جمع آوری می گردد. و در فصول سوم تا پنجم داده ها از طریق ابزار پرسشنامه و به صورت میدانی صورت می گیرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت عمومی اور عراق می باشد. که به صورت قضاوتی به انتخاب حجم نمونه موردنظر می گردد. داده های جمع آوری شده از نظر پایایی پرسشنامه سنجیده شده و سپس از طریق تحلیل عاملی متغیرهای موردنظر را به منظور مدل سازی آماری اندازه گیری می نمائیم. در ادامه با استفاده از این داده‌ها به تحلیل مسیر فرضیه‌ها و متغیرها و مدل‌ها با استفاده از نرم افزار smart pls و سپس با استفاده از معادلات ساختاری به تحلیل داده‌ها پرداخته و فرضیه‌ها را تأیید و رد ‌می‌نمائیم و سپس نتایج تحلیل را بیان ‌می‌نمائیم. در این تحقیق، جهت آزمون فرضیه‌های اصلی از روش معادلات ساختاری و بطور اخص تحلیل مسیر استفاده شده است. تحلیل مسیر (مدل ساختاری) تکنیکی است که روابط بین متغیرهای تحقیق (مستقل‌، میانجی و وابسته) را بطور همزمان نشان ‌می‌دهد. در این تحقیق بررسی همزمان فرضیه‌ها در قالب مدل اولیه صورت ‌می‌گیرد. برای ارزیابی مدل فرضی در این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش بیشینه احتمال، پارامترها برآورد ‌می‌گردد. پارامترهای برآورد شده شامل ضرایب تأثیر هستند. در نهایت شاخص‌های ارزشیابی برازندگی مدل و شکل مدل برازش شده گزارش می شود. به منظور بررسی هر کدام از متغیرها که ما متغیرهای مستقل پژوهش که متغیرهای متغیر مستقل که به وسیله نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه و تحلیل ‌می‌کنیم و برای هر کدام از متغیرهای کلی مربوطه یک مدل رسم ‌می‌کنیم و مدل مربوطه را به سؤال تحقیق ارتباط ‌می‌دهیم به منظور رتبه بندی عوامل مختلف متغیرهای تحقیق، آزمون فریدمن مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. در واقع، با استفاده از آزمون فریدمن ‌می‌توان میزان تأثیرگذاری عامل یاد شده را در موارد متأثر اولویت بندی نمود.