1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه میزان تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی کسب و کارهای B2B و B2C
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مسئولیت اجتماعی، عملکرد مالی،کسب‌وکارهای B2C،کسب‌وکارهای B2B
سال 1401
پژوهشگران مینا علیزاده(دانشجو)، محمد صفری(استاد مشاور)، محمود یحیی زاده فر(استاد راهنما)

چکیده

بهبود عملکرد ‌‌مالی تنها با حداکثر سازی سود و منافع میسر نخواهد شد. مبتنی بر تئوری قراردادهای اجتماعی، جامعه به شرکت اجازه فعالیت می‌‌دهد و از شرکت انتظار دارد تا منافع تمامی ذی‌نفعان را مهیا سازد. یکی از منافع مورد انتظار تمامی سهامداران، مسئولیت‌‌پذیری‌ اجتماعی است. همچنین، بهبود بهره‌وری و اعتبار تجاری به‌عنوان یک شرکت مسئولیت‌پذیر، یکی از دستاوردهای مسئولیت‌‌پذیری ‌‌اجتماعی است که منجر به بهبود عملکرد مالی شرکت می‌شود. لذا هدف کلی تحقیق حاضر مقایسه میزان تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت‌ها در کسب‌وکارهای B2B و B2C است. این تحقیق ازنظر روش‌شناسی، از نوع تحقیقات پس رویدادی می‌باشد. از سوی دیگر پژوهش حاضر ازنظر نوع توصیفی ـ پیمایشی از نوع همبستگی و بر اساس معادلات رگرسیونی بوده و ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربردی به‌حساب می‌آید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396 تا 1400 به تعداد 9 بانک و شرکت‌های فناوری اطلاعات به تعداد 15 شرکت موردمطالعه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل‌ها نشان داد مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت Qتوبین تأثیر مثبت دارد. همچنین میزان تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی در کسب‌وکارهای B2C در مقایسه با کسب‌وکارهای B2B متفاوت است.