1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین تصویر مقصد و وفاداری گردشگران (موردمطالعه: شهر کرمانشاه)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تصویر مقصد گردشگری ، رضایت، وفاداری،کرمانشاه.
سال 1395
پژوهشگران زینب اسمعیلی وند(دانشجو)، محمدحسن زال(استاد مشاور)، مهدی رمضان زاده لسبویی(استاد راهنما)

چکیده

زمانی که یک گردشگر تصمیم به سفر می گیرد، تصویر مقصد در فرایند تصمیم گیری برای انتخاب مقصد توسط گردشگر نقش مهمی خواهد داشت، مقصد با تصویر مناسب می تواند گردشگر را به سمت انتخابش سوق دهد، از سوی دیگر در هر صنعتی خرید مشتری فقط برای یکبار نمی تواند منجر به سود اقتصادی در آن صنعت گردد پس نیاز است که مشتری بارها و بارها خرید خود را تکرار و آن را به دوستان و آشنایان توصیه کند و برای آن تبلیغات شفاهی و دهان به دهان انجام دهد و اینگونه به آن محصول وفادار بماند و یا منحصرا در صنعت گردشگری تکرار بازدید گردشگران از یک مقصد خاص و توصیه و ترغیب دیگران به بازدید از آن مقصد می-تواند وفاداری گردشگران را شکل دهد و به کسب موفقیت یک مقصد کمک کند و نهایتاً سود اقتصادی را برای مقصد موردنظر در پی داشته باشد و مدیران را به اهداف خود برساند. با توجه به اینکه شهر کرمانشاه از قابلیت های فراوان و جاذبه های گردشگری بسیاری برخوردار است، ولی تاکنون در جذب گردشگر خیلی موفق نبوده و از مزایای اقتصادی آن بی بهره بوده است با توجه به این و در جهت بهبود جذب گردشگر مهم ترین مؤلفه های شناسایی شده تصویر مقصد بر اساس مبانی نظری و بررسی تجارب جمع آوری گردید و در راستای بهبود وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری کرمانشاه رابطه بین تصویر ارائه شده توسط مقصد و رضایتمندی و وفاداری گردشگران مورد بررسی قرار گرفت. مدل پژوهش بر اساس مطالعه پیشینه خارجی و داخلی طراحی گردیده است. به منظور جمع آوری داده ها از طریق نمونه گیری در دسترس، تعداد 300 پرسشنامه که پایایی و روایی آن سنجیده شده بود در تابستان سال 95 در اختیار گردشگران شهر کرمانشاه قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین پایگاه های فردی، اجتماعی و اقتصادی با وفاداری وجود ندارد به این معنا که جنسیت، سن، شغل، درآمد و غیره نمی تواند تأثیری بر وفاداری گردشگران به مقصد داشته باشند و بواسطه پایگاه های فردی، اقتصادی و اجتماعی نمی توان وفاداری گردشگران را پیش بینی کرد. از طرفی نتایج نشان داد که گردشگران تصویر مقصد خوبی از کرمانشاه در ذهن خود دارند و همچنین از سفر به کرمانشاه احساس رضایت می کنند و رضایت آن ها منجر شده است که تمایل داشته باشند دوباره از شهر کرمانشاه دیدن کنند و از سفر به این مکان را ب