1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی عناصر وابسته به محیط در برنامه ریزی و ارتقاء صنعت گردشگری سلامت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری سلامت، برنامه ریزی گردشگری، توسعه گردشگری، عناصر محیطی
سال 1397
پژوهشگران ریحانه یعقوبی سیاهگورابی ، سید علی سیدیان ، مهدی رمضان زاده لسبویی

چکیده

امروزه گردشگری سلامت به عنوان یکی از گونه های گردشگری هدفمند و کارا، نقش مهمی در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی جوامع یافته است؛ تا آنجا که سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای آن امری ضروری می نماید. با این وجود متاسفانه ایران با داشتن پتانسیل های بالای گردشگری سلامت، به برنامه ریزی جامع در این خصوص و شناخت عوامل موثر بر گردشگری سلامت در کشور نپرداخته است. در کنار عوامل درمانی و اقتصادی در جذب گردشگر سلامت؛ شناخت پتانسل ها و بهبود زیرساخت های بستر محیط نیز از عوامل مهم در برنامهریزی و ارتقاء گردشگری سلامت می باشد، که این پژوهش در صدد دستیابی به این امر است. لذا پژوهش کنونی با بررسی نظریات و پژوهش های موجود در زمینه عوامل موثر در توسعه گردشگری، توسعه گردشگری سلامت، جذب گردشگر سلامت و انتخاب مقصد گردشگری؛ به شناسایی و دسته بندی عناصر وابسته به محیط در برنامه ریزی گردشگری سلامت می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش مطالعات پژوهشی فراتحلیلی و تطبیقی می باشد. در نهایت معیارهای محیطی گردشگری سلامت در 5 دسته شناسایی شده که شامل معیارهای خدمات گردشگری، زیرساخت ها، جاذبه ها، خدمات درمانی و عوامل زیست محیطی می باشند.