1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل عوامل موثر بر ادارک از اکوتوریسم(مطالعه موردی: دانش آموزان دوره متوسطه، شهرستان میاندورود استان مازندران )
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری، اکوتوریسم، ادراک محیطی، دانش آموزان متوسطه، شهرستان میاندورود
سال 1398
پژوهشگران فرامرز بریمانی ، مهدی رمضان زاده لسبویی ، سید حسین حسینی ولشکلائی

چکیده

یکی از موضوع مورد بحث در گردشگری به ویژه اکوتوریسم به عنوان سفر مسوولانه، واکنش جوامعه محلی است که تا حدودی به ادراک محیطی میزبان بستگی دارد. برای تبیین این فرآیند ادراکی محیطی و عوامل تاثیر گذار نظریه های متعددی ارایه گردید. در این پژوهش ضمن بهره گیری ازمدل های راپوپورت و دی ژن ، متغییرهای هر دو مدل ادغام و حسب ضرورت متغیرهای دیگری به آن اضافه گردید. برای آزمون این ایده، شهرستان میاندورود از استان مازندران و دانش آموزان متوسطه این شهرستان به عنوان گروه هدف انتخاب شده اند زیرا این گروه به عنوان میزبان و یا متولی های) آینده (، در اکوتوریسم به عنوان "سفر مسولانه " مهم تلقی می شوند. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی –تحلیلی است. البته به دلیل گستردگی جامعه آماری( 1875 نفر)، بر اساس فرمول کوکران تنها 275 نفر از دانش آموزان متوسطه به صورت تصادفی در رشته های مختلف به عنوان نمونه آماری برگزیده شد و پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مورد پردازش قرار گرفته است. معیار انتخاب آزمون ها ماهیت داده ها و هدف پژوهش است. نتایج نشان می دهد که از دیدگاه جامعه نمونه در شرایط فعلی گردشگری درشهرستان میاندورود سبب مزاحمت برای حیات وحش میشود و نیز آشنایی و شناخت از هنر و موسیقی محلی به عنوان مهم ترین پیامد توسعه اکوتوریسم در بعد اجتماعی و فرهنگی است.