20 بهمن 1401
مهدي رمضان زاده لسبويي

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه مدیریت جهانگردی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تلفن: 09126343108
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان گردشگري خلاق، ابزاري براي توسعۀ شهري (مطالعۀ موردي: كلان شهر تبريز)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شهر خلاق؛ صنایع خلاق؛ کلان شهر تبریز؛ گردشگری خلاق
مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری
شناسه DOI 10.22059/JURBANGEO.2018.256650.903
پژوهشگران محمدحسن زال (نفر اول) ، فرشته دوستی (نفر دوم) ، مهدی رمضان زاده لسبویی (نفر سوم)

چکیده

خلاقیت عنصری ضروری در توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرهاست که برای افزایش ظرفیت تجاری شهرها ضرورت دارد. این امر تبادل دانش و تجربه های میان تمامی اقشار را آسان می کند و سبب می شود هنرمندان تمامی حوزه ها، به ویژه حوزة فرهنگ مهارت های نوآورانه را کسب کنند و تولیدات فرهنگی را ارتقا دهند. در شهری که بتوان خلاقیت را در همة بخش ها و ساکنان آن پرورش داد، مقوله هایی مانند جذابیت، تنوع و نوآوری در تمامی زمینه های اقتصاد شهری شکل می گیرد و مهاجرت نیروی کار از بین می رود. سرمایة انسانی ثروت اصلی هر منطقه به شمار می آید که خواهان حضور در جامعة شهر مذکور و مشتاق کار و صرف سرمایه برای ارتقای استانداردهای زندگی خود و خانواده اش است. در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، متغیرها از پیشینة پژوهشگران گردآوری و پرسشنامه ای نیز تنظیم شد. این پرسشنامه در میان 60 متخصص گردشگری به روش نمونه گیری گلوله برفی توزیع و جمع آوری شد. براساس نتایج، همة شاخص های مؤثر شامل سرمایة اجتماعی، کیفیت زندگی، استعداد، تجربة خلاق و زیرساخت ها ارتباطی مثبت و مستقیم با رشد و توسعة این گردشگری در کلان شهر تبریز دارند که از میان آن ها سرمایة اجتماعی و استعداد خلاق بیشترین اثرگذاری را در گردشگری این شهر خواهند داشت. براساس نظر کارشناسان، در شهر تبریز همة قابلیت های لازم برای جذب طبقة خلاق وجود دارد و شهر در این زمینه نیز موفق بوده است؛ بنابراین می توان آن را به کمک برخی تمهیدات به شهری خلاق تبدیل کرد و اقتصاد آن را ارتقا داد.