1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش انتظارات شهروندان تهران از کیفیت ارایه خدمات گردشگری توسط آژانس های مسافرتی مطالعه موردی: آژانس های مسافرتی شهر تهران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انتظارات، کیتیت خدمات، خدمات گردشگری، آژانس های مسافرتی ، تهران
سال 1396
پژوهشگران امیرهوشنگ قاسمی ، محمدحسن زال ، مهدی رمضان زاده لسبویی

چکیده

در عصر حاضر وفاداری مشتریان در صنعت گردشگری دغدغه بسیار مهم تامین کنندگان خدمات می باشد؛ وفاداری مشتریان نیز به نوبه خود متاثر از رضاایتدندی و کیفتیت خدمات دریافت شد توراگ گردشگر اراتا بر بدین اراا برای ران وفاداری گردشگران تحقیقات فراوانی ان ام پذیرفته ارت، اما در این تحقیقات حلقه وارگ بین تامین کندگان اصلی و مشتریان که بدان گردشگر می باشد یعنی دفاتر خدمات م سافرتی مغفول مانده است.ا در شهر تهران با توجه به وجود بیشترین تعداد دفتر خدمات مسافرتی در کشور نیاز این تحقیق احساس شد و لزوم ارزیابی کیفیت خدمات دریافت شد.