1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل کیفی اثرات گردشگری بیابان و کویر بر جوامع محلی )دهستان تکاب، شهداد، کرمان(
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری کویر و بیابان، گردشگری مبتنی بر جوامع محلی، تحلیل کیفی، کویر و بیابان لوت.
سال 1402
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی ، فرامرز بریمانی ، محمرضا ضیائی

چکیده

مقدمه : گردشگری در کشورهای در حال توسعه راهکاری برای دست یابی به توسعه پایدار است. کشور ایران نیز با برخورداری از منابعطبیعی متعدد می تواند مقصد مناسبی برای اکوتوریست ها باشد. از جمله جاذبه های طبیعی که محبوبیت بالایی در بین گردشگران دارد، بیابانها و کویرها هستند. داده و روش : دهستان تکاب در بخش شهداد کرمان یکی از مناطق نزدیک به بیابان لوت است که به دلیل برخورداری از جاذبه های طبیعی )مانند کلوت ها( و فرهنگی، پتانسیل بالایی در جذب گردشگران طبیعت گرد دارد. تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی است که با استفاده از روش گرندد تئوری به تحلیل و بررسی این اثرات می پردازد. انتخاب جامعه آماری از میان ذینفعان و مردم محلی منطقه بوده و نمونه گیری به روش اشباع نظری انجام گرفت. یافته ها: یافته ها پس از تحلیل های صورت گرفته مفاهیم اولیه از مصاحبه ها استخراج شده و سپس از طریق کد گذاری در سه مرحله، مقوله های سطح اول بدست آمد که در نهایت منجر به تبیین مدل برخواسته از این مفاهیم و مقولات گردیده است. در این مدل 97 مفهوم اولیه، 22 مقوله سطح اول و 6 مقوله سطح دوم شامل شرایط علی، بستر )زمینه(، مقوله محوری، شرایط مداخلهگر، راهبردها و پیامدها و همچنین روابط متقابل بین آنها بیان می شود. از جمله مهمترین مقولات سطح اول میتوان به منابع طبیعی و وقعیت جغرافیایی خاص منطقه، عوامل اقتصادی، تعامل جوامع محلی و گردشگران، مشارکت اجتماعی و توانمندسازی جوامع محلی اشاره کرد. نتیجه گیری: با توجه به رونق گردشگری منطقه در سالهای اخیر، مردم محلی نگرش بسیار مثبتی به گردشگری دارند و خواستار حضور هرچه بیشتر گردشگران در منطقه هستند.