1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
(امکان سنجی ایجاد برند مقصد با تاکید بر رویدادهای فرهنگی استان گلستان مطالعه موردی :جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رویداد، فرهنگی، جشنواره، اقوام، برند شهری، استان گلستان.
سال 1401
پژوهشگران مریم واعظیان(دانشجو)، مهدی رمضان زاده لسبویی(استاد مشاور)، محمدحسن زال(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه با نگاهی عمیق به تاثیرات رویدادهای فرهنگی از ابعاد اقتصادی اجتماعی و سیاسی به ویژه رویدادهای بریتانیا و بررسی آمار آن، با هدف بررسی تاثیر رویدادهای فرهنگی در استان گلستان و تاثیرآن بر برندسازی استان به شناسایی ابعاد رویداد فرهنگی جشنواره اقوام و تاثیرات آن بر ابعاد مشخص شده برند استان گلستان پرداخته شد .جهت بررسی اثرات این جشنواره از مدل مفهومی سایمون آنهولت در برند ملی شهر که توسط شرکت IPSOS هر دوسال یکبار در مورد شهرهای معروف کره زمین انجام می شود، استفاده شده است .ابعاد تعیین شده جشنواره اقوام(1. رقصهای فولکوریک و مراسمات نمادین ۲. برپایی آلاچیغ ها و خانه های روستایی ۳. تولیدات صنایع دستی ۴. برگزاری تور ۵. نمایشگاه سوغات خوراکی و پخت غذاهای محلی) به عنوان متغیر های مستقل به اندازه گیری ابعاد مدل شهری سایمون آنهولت(۱. حضور شهر در سطح بین المللی ۲. ایجاد جذابیت های محیطی ۳. نبض شهر ۴. پیش نیازهای شهری ۵. خونگرمی و خوشرویی مردم ۶. ایجاد فرصتهای اقتصادی و آموزشی) به عنوان متغیرهای وابسته با استفاده از روش رگرسیون خطی و با کمک نرم افزار SPSS پرداخته و در نهایت شش مدل استخراج شد .(تولیدات صنایع دستی) در حضور شهر در سطح بین المللی با نقشی 42٪ ،در ایجاد جذابیت های محیطی 23٪، در نبض شهر 42٪، در خونگرمی و خوشرویی مردم با نقشی 24٪ و در ایجاد فرصتهای اقتصادی و آموزشی ۴۱٪، (برگزاری تور) با نقشی 31٪ در ایجاد جذابیت های محیطی و 35٪ در پیش نیاز های شهر، (نمایشگاه سوغات و پخت غذاهای محلی) با نقش 22٪ در حضور شهر در سطح بین الملل و نبض شهر و نقشی 30٪ در پیش نیازهای شهری و خونگرمی و خوشرویی مردم و سرانجام (رقص های فولکوریک و مراسمات نمادین) با نقشی 22٪ در خونگرمی و خوشرویی مردم نمایان گشت .در خاتمه تاثیرات هریک از ابعاد جشنواره اقوام بر برند استان گلستان، با توجه به موارد مشاهده شده در جشنواره اقوام آبان 1401 توصیف و مورد تحلیل و نقد و بررسی قرار گرفته است .