1403/05/02
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مسئولیت اجتماعی ادراک شده بر بهزیستی و رفتارهای حمایتی سبز کارکنان هتل (مطالعه موردی : کارکنان هتل های استان مازندران )
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مسئولیت اجتماعی شرکت، رفتار سبز، هتل‌های مازندران
سال 1401
پژوهشگران ابوطالب راستی(دانشجو)، مصطفی محمدی(استاد مشاور)، مهدی رمضان زاده لسبویی(استاد راهنما)

چکیده

در قرن اخیر آلودگی‌های محیط‌زیست به شدت افزایش یافته، از همین جهت حفظ محیط‌زیست به یکی از مسائل مهم و اساسی کشورها تبدیل شده است. بنابراین پژوهشگران زیادی در سراسر دنیا به این مسئله پرداخته‌اند. از جمله بخش‌هایی که تاثیر زیادی بر محیط‌زیست دارند سازمان‌ها هستند؛ هتل‌ها که یکی از سازمان‌های مهم و زیرساختی گردشگری محسوب می‌شوند از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین این تحقیق نیز در راستای سنجش میزان تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتار سبز کارکنان هتل (جهت حفظ محیط‌زیست) پرداخته شده است. رویکرد اصلی این تحقیق توصیفی تحلیلی و بر مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای و همچنین بررسی‌های میدانی مبتنی بر پرسشنامه استوار است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کارکنان هتل‌های مازندران تشکیل می‌دهند. پرسشنامه به صورت تصادفی بین افراد توزیع گردید و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهند بین مولفه‌های ذکر شده رابطه وجود دارد؛ مسئولیت اجتماعی شرکت بر هویت سازمانی و اعتمادسازمانی تاثیر مثبت دارد، به این معنا که انجام مسئولیت اجتماعی که سازمان متعهد به انجام آن شده است می‌تواند باعث ارتقای حس اعتماد سازمانی و هویت سازمانی کارکنان نسبت به سازمان می‌شود. اعتماد سازمانی شرکت بر رفتار سبز کارکنان تاثیر مثبت دارد؛ به این معنا که بهبود حس اعتماد سازمانی منجر به بروز رفتارهای سبز و دوستدار محیط زیست می‌گردد. هویت سازمانی شرکت بر رفتار سبز کارکنان تاثیر مثبت دارد؛ که نشان‌دهنده اینست که به هر میزان که هویت سازمانی در بین کارکنان ارتقا یابد، انجام رفتارهای سبز و دوستدار محیط زیست در بین کارکنان بیشتر می‌گردد.