1403/05/02
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اثرات محیطی گردشگری مبتنی بر طبیعت با تاکید بر نقش حکمروایی محلی (مطالعه موردی: کویر ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تحلیل اثرات محیطی گردشگری مبتنی بر طبیعت با تاکید بر نقش حکمروایی محلی (مطالعه موردی: کویر ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل)
سال 1400
پژوهشگران کوثر عابدینی ، مهدی رمضان زاده لسبویی ، فرامرز بریمانی

چکیده

تحلیل اثرات محیطی گردشگری مبتنی بر طبیعت با تاکید بر نقش حکمروایی محلی (مطالعه موردی: کویر ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل)