20 بهمن 1401
مهدي رمضان زاده لسبويي

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه مدیریت جهانگردی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تلفن: 09126343108
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین ابعاد اکو سیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری مبتنی بر طبیعت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کارآفرینی ،اکوسیستم کارآفرینی، کسب وکارگردشگری، گردشگری مبتنی بر طبیعت
پژوهشگران سپیده عباس نژاد (نفر اول) ، حسنعلی آقاجانی (نفر دوم) ، مهدی رمضان زاده لسبویی (نفر سوم)

چکیده

گردشگری صنعتی است که امروزه سهم بزرگی از فعالیت های اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده است گردشگری بزرگترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است، به طوری که رشد آن تغییرات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا،محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجهند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. اهمیت اقتصادی رو به افزایش صنعت اکوتوریسم و ایجاد فرصت های کاریابی و کارآفرینی برای ساکنان بومی ،باعث معطوف کردن توجه بسیاری از کشورها به این صنعت و زیر شاخه های آن شده است.به منظور توسعه گردشگری و اکوتوریسم در سطح جامعه،طوری که پاسخگوی نیازهای تمامی ذینفعان این فعلایت ها باشد،آموزش کارآفرینی و مدیریت بنگاه های اقتصادی به مردم و کارآفرینان محلی به اندازه تاسیس بنگاه ها و موسسات محلی و منطقه ای مناسب ضروری است.هدف این مقلاه بررسی تاثیرگذاری ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در کسب و کارهای گردشگری است که از طریق روش تحلیل محتوا و فراترکیب که کنکاش در مقالات و نظریه های علمی در این باره هستندتاثیرگذاری این ابعاد مشخص شده است و راهکارهای در پایان ارائه شده است.