1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان سنجی جاذبه های اکوتوریستی استان خراسان شمالی«از دیدگاه کارشناسان»
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
جاذبه های اکوتوریستی، امکان سنجی، تکنیک سوات، خراسان شمالی
سال 1394
پژوهشگران علی قاسمی(دانشجو)، مهدی رمضان زاده لسبویی(استاد مشاور)، رحیم بردی آنامرادنژاد(استاد راهنما)

چکیده

اکوتوریسم، به طور عمده بر منابع و جاذبه هایی استوار است که محیط طبیعی دراختیار گردشگر قرار می دهد که بهره گیری از آن هم به امکانات و شرایط مناسب نیاز دارد و هم مستلزم حفاظت از منابع طبیعی می باشد، این امر از طریق ارزیابی توان و ظرفیت محیط زیست طبیعی برای جذب گردشگران قابل تحقق است. تحقیق حاضر باهدف امکان سنجی جاذبه های اکوتوریستی وتدوین استراتژی های مناسب در جهت رونق وبهبود عملکرد مدیریت اکوتوریسم دراستان خراسان شمالی صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا عوامل داخلی محیط(نقاط ضعف وقوت)درقالب جداول ارزشیابی عوامل داخلی همچنین عوامل خارجی آن(فرصت ها وتهدیدها) درقالب جداول ارزشیابی عوامل خارجی شناسایی شدند. به منظور ارائه برنامه ریزی راهبردی به روش ماتریس سوات به هریک از عوامل وزن هایی داده شد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان از غلبه قوتها برضعفها وغلبه تهدیدها برفرصتها دارد. همچنین استراتژی تدافعی بالاترین امتیاز واستراتژی تهاجمی کمترین امتیاز را دارند. درپایان استراتژی رقابتی به عنوان بهترین استراتژی در توسعه اکوتوریسم شناخته شد. واژگان کلیدی : جاذبه های اکوتوریستی، امکان سنجی، تکنیک سوات، خراسان شمالی