1403/03/07
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و تبیین عوامل فرهنگی در مذاکره تجاری با روس ها
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فرهنگ، مطالعات بین فرهنگی، مذاکره، مذاکره تجاری، روسیه
سال 1397
پژوهشگران مرتضی موقر ، محسن علیزاده ثانی ، عباس پنبه کار

چکیده

به جرأت میتوان ادعا کرد که تمامی شرکتهای تجاری علاقهمند هستند به بازارهای جهانی راه یابند؛ امّا هنگام مذاکره با مذاکرهکنندگان خارجی در مییابند که از تواناییهای لازم برای مذاکرات تجاری برخوردار نیستند. شاید مذاکرات تجاری بینالمللی، بنیادیترین مراسم تجاری باشند. هنگام مذاکره در سطح بینالملل هر یک از طرفین مذاکره باید در یک محیط جدید با افراد ناشناس که به صورت متفاوت فکر و رفتار میکنند تعامل داشته باشند؛ بنابراین تفاوتهای فرهنگی منجر به ارتباطات دشوارتر و سوءتفاهمات بیشتر میشوند. در مذاکرات تجاری در سطح بینالملل عدم شناخت مناسب از فرهنگ مذاکره همتای تجاری، دلیل اصلی شکست در بسیاری از مذاکرات تجاری قلمداد میشود. از آنجا که روسیه یکی از سختترین بخشهای جهان برای مذاکره است؛ هدف اصلی این پژوهش فهم بهتر فرهنگ روسیه و تأثیر عمیق آن بر روی مذاکره تجاری روسها و همچنین ارائه توصیههای کاربردی برای موفقیت بازرگانان کشور در تجارت و مذاکرات تجاری با روسها میباشد. این مقاله به بررسی فرهنگ، مطالعات بین فرهنگی، اهمیت فرهنگ در مذاکرات تجاری بینالمللی، مذاکره، انواع مذاکره، استراتژیهای مذاکره در ایجاد معاملات جهانی، فرهنگ مذاکره روسها، و ارائه توصیههای کاربردی پرداخته است.