1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر درگیری ذهنی مصرف کننده بر پذیرش برند توسط مصرف کننده با نقش میانجی ارزش ادراک شده برند (مورد مطالعه: مشتریان محصولات هواوی در ذی قار)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
درگیری ذهنی مصرف کننده،، پذیرش برند ، ارزش ادراک شده برند محصولات هواوی، شهرستان ذی قار
سال 1401
پژوهشگران حسن حمود تایه(دانشجو)، ابوالحسن حسینی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

این پژوهش، یک پژوهش توصیفی -همبستگی است. همچنین این پژوهش از نوع پژوهش های مقطعی بود که در آن داده ها در طی یک دوره مشخص جمع آوری شدند. این پژوهش همچنین بر اساس هدف کاربردی، بر اساس ماهیت داده ها کمی و بر اساس روش جمع آوری داده ها و اطلاعات نظری بود. داده ها در قالب متغیرهای مستقل و متغیر وابسته و متغیر میانجی بوده است. در این تحقیق از سه روش بررسی اسنادی و کتابخانه ای، تحقیق از طریق منابع الکترونیکی و مطالعه میدانی برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل خریداران محصولات هواوی بر اساس آمار نمایندگی های فروش محصولات این برند در شهرستان های استان ذی قار بود. روش نمونه گیری این تحقیق، روش نمونه گیری احتمالی و از گونه نمونه گیری تصادفی محدود بود. حجم نمونه این پژوهش از طریق فرمول کوکران تعیین گردید.