1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر ادراک از رویکرد کارآفرینانه بر رفتار کاری نوآورانه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ادراک از رویکرد کارآفرینانه، رفتار کاری نوآورانه، خود رهبری سازمانی، فرسودگی شغلی
سال 1401
پژوهشگران سیف الربائع(دانشجو)، میثم شیرخدایی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ادراک از رویکرد کارآفرینانه بر رفتار کاری نوآورانه با تبیین نقش خود رهبری سازمانی و فرسودگی شغلی می پردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف، در دسته تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد، همچنین از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی است. افق زمانی این پژوهش مقطعی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان اداره کل آب استان مثنی در عراق می باشند. ابزار سنجش مربوط به هر چهار متغیر، پرسشنامه های استاندارد هستند که دارای روایی محتوایی و سازه می باشند و پایایی آنها مورد تایید است. بطور کلی در این تحقیق 5 فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد ادراک از رویکرد کار آفرینانه بر رفتار کاری نوآورانه تاثیر معناداری ندارد ولی بر خود رهبری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین خود رهبری سازمانی بر رفتار کاری نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این. در بررسی فرضیه های میانجی نیز مشخص شد که متغیر میانجی فرسودگی شغلی رابطه بین ادراک از رویکرد کار آفرینانه و رفتار کاری نو آورانه را واسطه گری نمی کند ولی متغیر میانجی خودرهبری سازمانی اثر ادراک از رویکرد کار آفرینانه بر رفتار کاری نو آورانه را میانجیگری می کند.