1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین ادراک از رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی کارکنان با درنظر گرفتن نقش تعدیلگر سبک های مدیریت تعارض: (مورد مطالعه: کارکنان فروشگاه های پوشاک شهرهای منتخب استان مازندران)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رهبری تحول آفرین،عملکرد شغلی کارکنان،سبک های مدیریت تعارض
سال 1402
پژوهشگران زهرا قاسمی(دانشجو)، محسن علیزاده ثانی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

کارکنان یک سازمان،یکی از عوامل موثر در به دست آوردن مزیت رقابتی می باشند، چرا که عملکرد کارکنان، عامل حیاتی در موفقیت و پیشرفت سازمان ها و عملکرد سازمانی است.از طرفی سبک های رهبری به ویژه رهبری تحول آفرین می تواند تاثیر به سزایی در عملکرد کارکنان داشته باشد، لذا در این پژوهش به بررسی رابطه میان ادراک از رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی کارکنان در فروشگاه های پوشاک در شهرهای منتخب استان مازندران بررسی می شود. از آنجایی که متغیرهای بسیاری می توانند بر این رابطه اثر بگذارند، در این پژوهش سبک های مدیریت تعارض را به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفتیم.جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان فروش در فروشگاه های پوشاک در شهرهای منتخب استان مازندران را شامل می شود که شامل 1810 فروشگاه و تعداد نامحدودی از کارکنان فروش می باشد که از این تعداد 78 فروشگاه و385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ای حاوی 56 سوال بین نمونه آماری که از طریق نمونه گیری به روش احتمالی دو مرحله ای انتخاب شده است، توزیع گردید. پایایی کل پرسشنامه 0.847با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد. سپس داده ها ی جمع آوری شده را از طریق نرم افزار های26SPSS و 4 PLS مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که فرضیه اصلی پژوهش که تاثیر ادراک از رهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی کارکنان در فروشگاه های پوشاک در شهرهای منتخب استان مازندران بوده، با سطح معناداری 734/9 تایید شد. فرضیه های تعدیلگری سبک های رقابت و راه حل مداری مدیریت تعارض در رابطه بین ادراک از رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی با سطح معناداری به ترتیب 22/0 و 514/1 رد شد و فرضیه تعدیلگری سبک عدم مقابله مدیریت تعارض در رابطه بین ادراک از رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی با سطح معناداری 628/4 تایید شد.