1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر الگوی فروش پاداش محور بر عملکرد بازاریابان (مورد مطالعه صنعت پخش مواد غذایی استان مازندران)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
الگوی فروش پاداش محور، عملکرد بازاریابان ، صنعت پخش مواد غذایی، استان مازندران
سال 1402
پژوهشگران سعید علیزاده(دانشجو)، بهاره عابدین(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر الگوی فروش پاداش محور بر عملکرد بازاریابان (مورد مطالعه صنعت پخش مواد غذایی استان مازندران) پرداخته شده است. برای دستیابی به این هدف، دو گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های غیرتوصیفی- پیمایشی قرار دارد که برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار اس پی اس اس بهره گرفته شد. هم چنین، جامعه آماری پژوهش شامل بازاریابان صنعت پخش مازندران می باشد که به صورت تصادفی ساده تعداد 60 نفر (30 نفر گروه آزمایشی و 30 نفر در گروه کنترل) انتخاب شدند. علاوه بر این برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های استاندارد شامل پرسشنامه شعبانی (1393) برای اندازه گیری عملکرد بازاریابان و پرسشنامه سیگریست (2014) برای اندازه گیری الگوی پاداش محور می باشد. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان می دهد در مجموع عملکرد گروه ازمایش (دریافت کننده ی الگوی فروش پاداش محور) نسبت به گروه کنترل (بدون دریافت کننده الگوی فروش) تفاوت معناداری دارد.