1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول‌گرا و رفتار کاری نوآورانه: مورد مطالعه کارکنان بانک مسکن استان گلستان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رهبری تحول‌گرا، اعتماد به رهبر، درگیری کاری، ادراک صلاحیت بیش از حد کارکنان، توانمندسازی روانشناختی کارکنان
سال 1401
پژوهشگران مهدی محمدی کاهه(دانشجو)، محسن علیزاده ثانی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول‌گرا و رفتار کاری نوآورانه کارکنان بانک مسکن استان گلستان بوده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی/ پیمایشی و همبستگی انجام شد. جامعه آماری کلیه کارکنان بانک مسکن استان گلستان که تعداد آنها 270 نفر بود که با بهره‌گیری از جدول کرجسی و مورگان، 159 نفر به عنوان حجم ‌نمونه تعیین گردید و روش نمونه‌‌گیری، تصادفی ساده بوده‌ است. داده‌های تحقیق با روش کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد سبک رهبری تحول‌گرا «(1993) Bass & Avolio»، پرسشنامه استاندارد رفتار کاری نوآورانه «(1994)Scott & Bruce»، پرسشنامه استاندارد اعتماد به رهبر «(1976)Gabarro & Athos»، پرسشنامه استاندارد درگیری کاری «(2007)Schaufeli et al.» پرسشنامه استاندارد ادراک صلاحیت بیش از حد کارکنان «(2006)Maynard et al.» و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی کارکنان «(2005)Spreitzer» بوده است. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک رهبری تحول‌گرا 0.882، پرسشنامه رفتار کاری نوآورانه 0.830، پرسشنامه اعتماد به رهبر 0.842، پرسشنامه درگیری کاری 0.912، پرسشنامه ادراک صلاحیت بیش از حد کارکنان 0.857 و پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی کارکنان 0.903 محاسبه شد و روایی ابزار با روش روایی همگرا مورد تأیید قرار گرفته‌اند. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار Smart-PLS انجام پذیرفت که نتایج تحقیق معنادار بودن تمامی فرضیه‌ها را نشان می‌دهد و به طور کلی فرضیه‌های تحقیق مورد تأیید قرار گرفته‌اند.